Veřejné prostranství v okolí Seifertovy ulice a Olšanského náměstí by se mohlo změnit díky plánované rekonstrukci tramvajové trati, k níž by mělo v těchto místech dojít do roku 2022. Rada hlavního města Prahy proto zadala Institutu plánování a rozvoje vytvoření koncepční studii na revitalizaci ulic Seifertova a Táboritská. V následném výběrovém řízení uspěl ateliér Edit!.

"IPR Praha připravil ve spolupráci s vedením městské části Prahy 3 zadání výběrového řízení, do něhož bylo osloveno pět architektonických týmů a které bylo zároveň otevřené pro další zájemce. Výběr probíhal na základě kvalitativních i finančních kritérií. Mezi kvalitativními kritérii se hodnotil návrh řešení schodiště a dosavadní práce přihlášených týmů ve veřejném prostoru," uvedl Marek Kopeć, vedoucí kanceláře IPR Praha.

V původní studii architekti nyní navrhují změnu tří hlavních míst, která umožní pozvednout kvalitu veřejného prostoru v Praze 3. Jde o prostranství před obchodním centrem Bezovka, schody spojující ulice Rokycanova a Táboritská a část Seifertovy ulice.

Pohodlnější přístup k Bezovce

Prostor před Bezovkou chce ateliér edit! propojit pomocí nového schodiště, které se postupně zapouští do oválné zdi podzemního podlaží objektu. Rozšiřují zde chodníky u zaústění ulic Kubelíkovy do Táboritské, čímž výrazně stoupne pohodlí a bezpečnost pro pěší.

Ikonické žižkovské schody spojující ulici Rokycanovu s Táboritskou architekti ponechávají ve studii ve stávající formě. Navrhují pouze jejich rekonstrukci a doplnění o prvky drobné architektury, jako je lavička v horní části a vodní prvek ve spodní části. V Táboritské ulici je dále přesunut přechod pro chodce tak, aby přímo navazoval na schodiště s rozšířeným chodníkem a s lavičkou. 

V případě Seifertovy ulice bylo také zásadní navrhnout přívětivější propojení se sousedící Chlumovou ulicí, která ovšem leží o tři metry níže, a navíc je oddělena zdí. Stejný záměr se pojil i s přístupem do Lipanské ulice. Větší komfort pro chodce měly podle první studie zajistit chodníky a také schodiště dvojího typu. A to jezdecké, umožňující velmi pozvolné, a tudíž snazší stoupání pobytové, na které mohou lidé i usednout.

Druhá verze zohledňuje připomínky

Pěší koridory, sloužící k překonání výškových rozdílů mezi ulicemi, měly být členěny na trojúhelníky s městskou zelení. Svým tvarem odkazují na tvar nárožních budov v těchto místech. "Památkoví poradci Radnice Prahy 3 vyjádřili k části Seifertovy ulice v předložené koncepční studii výhrady. Na jejich základě se Praha 3 a IPR rozhodli, že se na lokalitu u zastávky Lipanská vypracuje alternativní návrh, který by respektoval připomínky památkářů a komise pro regeneraci Žižkova. Podle dohody jsme tuto alternativní studii vypracovali opět my," vysvětlil Vítězslav Danda ze studia edit!. 

Druhá verze studie tedy zohledňuje výtky k zeleni ve svahu, kterou nahradilo stromořadí na úrovni ulice. Zmizela také schodiště včetně pobytových schodů. Lepší přístup mezi souběžnými ulicemi v různých výškách zajišťují převážně chodníky. Takové řešení umožňuje zachování zdí, které podle Prahy 3 k charakteru Žižkova patří.

"Toto místo v samém srdci Žižkova si zaslouží kompletní rekonstrukci. Výběr varianty nechám na odbornících z komise pro regeneraci, která je zřízena z titulu ochrany památkové zóny na území městské části Praha 3," vyjádřila se starostka Prahy 3 Vladislava Hujová. V jaké podobě bude studie nakonec schválena, rozhodne zadavatel IPR Praha do konce roku. Upravenou variantu poté předá Radě hlavního města Prahy, která rozhodne o realizaci.