Proto magistrát společně s dotčenými městskými částmi vydal memorandum o společném postupu při využití území Trojmezí. V něm se hlavní město na návrh náměstka primátora Petra Hlaváčka (TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu) zavázalo pověřit Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) vypracováním krajinářské studie pro celou lokalitu. „Navážeme na mnoho úvah a studií lokality Trojmezí. Jde nám o hledání potenciálu a možností různých charakterů přírody, oddechu a rekreace. Vše skloubíme v návrhu studie, která bude klást důraz na respektování širokého údolí Botiče, maximální ochranu nezastavitelných ploch v okolí vodních toků a stabilizaci zastavěného území okolo Trojmezí,“ přibližuje některé z cílů studie Hlaváček.

„Jedná se o logický krok, který jsme slibovali. Je nedílnou součástí řešení majetkoprávního vypořádání celého území. Cílem je jednoznačná definice hranice nezastavitelného území Trojmezí, jeho volnočasového charakteru a tím nastavení jasné budoucnosti rozvoje lokality,“ říká radní Jan Chabr (TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu).

Podle místostarosty Prahy 11 Martina Sedeke (ODS) by studie měla upřesnit, jakým způsobem bude území využito pro volnočasové a rekreační aktivity. „Jako problematický zde nicméně vidím výkup pozemků, který je pro realizaci návrhů vzešlých ze studie nezbytný. Hlavní město Praha sice deklaruje zájem tyto pozemky získat směnou či výkupem od soukromých investorů, kteří je nyní vlastní, obávám se však, že cenová představa investorů nebude odpovídat soudně znaleckému posudku, jímž se hlavní město musí v případě výkupu řídit,“ podotýká Sedeke.

Zahrada, cyklostezky i šetrné zemědělství?

Studie se bude zabývat i zapojením stávajících retenčních nádrží. Na základě těchto analýz se prověří umístění volnočasových aktivit, nevyžadujících rozsáhlé stavební práce. Praha také zvažuje umístění biotopového koupaliště či úpravu zanedbaných Sadů zahradnické mládeže a vytvoření veřejné komunitní zahrady. Součástí pak bude i řešení cyklostezek a pěších tras, případně cest pro koně.

„V území chceme udržet šetrné zemědělství. Studie proto navrhne vhodná opatření pro citlivé hospodaření s vodou a půdou. Velké plochy polí by měly být rozděleny alejemi a remízky, aby se zabránilo erozi. Budeme spolupracovat i se střediskem ekologické výchovy Toulcův Dvůr, což je jedna z nejvýznamnějších aktivit v území,“ vysvětluje ředitel IPR Ondřej Boháč.

Zpracování studie je rozprostřeno do dvou let. Součástí bude i anketa sbírající podněty od veřejnosti.