Zachování přísně chráněného území pro ještě přísněji chráněné živočichy a rostliny, anebo výstavba sídliště z titulu veřejného zájmu? Na pražském Milíčově bylo rozhodnuto. Kriticky ohrožené druhy a jejich unikátní životní prostředí nenávratně ustupují obytným domům. To vše se souhlasem odpovědných úředníků, kteří developerskému projektu s názvem Milíčovský háj udělili potřebné výjimky. Z části bez přípravného řízení EIA (studie o dopadu na životní prostředí), bez diskuse se stávajícími obyvateli Jižního Města. Místní občanští aktivisté v tom kromě bezohledné devastace přírody spatřují i flagrantní porušení zákona. Úřady i zástupci investora se brání – vše je prý v souladu s právem. Fauna ani flóra neutrpí.

Úřední výjimka

„Ohrožené druhy se vyskytují především v mokřadech Milíčovského potoka, který protéká přes Milíčovský (Nový) rybník, rybníky Kančík a Homolka do nádrže Vrah,“ uvádí Zdeněk Kvítek z občanského sdružení Hezké Jižní Město a připomíná, že inkriminované území je již od roku 1988 přírodní památkou. Později zde dokonce byla vyhlášena Natura 2000 (garance ochrany nejvzácnějších a nejvíce ohrožených druhů živočichů a rostlin Evropskou unií – pozn. red.).

„Přesto zde, na základě úřední výjimky, byla povolena půl druhého kilometru dlouhá dešťová kanalizace, která stahuje vodu z přirozených mokřadů a vysušuje je. Upozorňuji, že nejpočetnější z ohrožených druhů jsou zde obojživelníci,“ zdůrazňuje Kvítek.
Investor Milíčovského háje ovšem tvrdí, že se mu podaří mokřadní společenstva rostlin a živočichů nejen zachovat, ale i vrátit na místa, ze kterých už zmizela.

Sídliště Milíčovský háj – projekt společnosti Skanska a.s. je rozdělen na dvě etapy a v budoucnosti má pojmout až 3 000 nových obyvatel Jižního Města. Obytný soubor „sever“ je dokončen. Nyní se pracuje na části „jih a východ“. Sporná dešťová kanalizace se stala jedním z podstatných předpokladů úspěšného dokončení projektu.

Úspěch výboru pro životní prostředí?

„Čistá dešťová voda steče do rozvolněného koryta původního odvodňovacího příkopu. Na něm vzniknou nové tůňky a přehrázky. Postupně by se tak na toto území měla vrátit mokřadní společenstva rostlin a živočichů, která se zde nacházela v minulosti,“ tvrdí Skanska. Za úspěch to považuje předseda výboru územního rozvoje a životního prostředí Prahy 11 Daniel Urban.

„Právě z iniciativy výboru zvolil investor řešení mnohem ohleduplnější k životnímu prostředí. To znamená zachycování dešťových srážek v maximální možné míře. Navíc s nimi pracuje ve dvou samostatných režimech,“ uvádí Urban. Srážky svedené ze střech budov podle něj zachycuje nová retence na místě bývalé tůně a obnovená vsakovací strouha je odvádí do Milíčovského rybníka.

„Znečištěná voda z komunikací je odvedena z nejcennějšího území a po dočištění svedena tamtéž. Tím zajistíme kvalitu vody v celém systému, který je napájen především z pramenů. Stav systému Milíčovských rybníků a mokřadů bude po dokončení obytného souboru Milíčov výrazně lepší než v současnost,“dodal Urban.

Voda se ztratí

Aktivisté s jeho argumenty nesouhlasí. Za zkreslené označují například vyjádření o svedení dešťových vod ze střech na území výstavby Milíčov sever do Milíčovského rybníka, které je údajně v rozporu s vydaným rozhodnutím o umístění stavby Obytný soubor Milíčov. „Veškerá dešťová voda je svedena mimo mokřady až do rybníka Vrah. Řešení, které pan Urban popisuje na území Milíčov sever, bude ve skutečnosti realizováno jen na části území Milíčov jih a východ, a to ještě částečně, jen na poloviční ploše střech. Odvodnění do mokřadů bylo požadováno až v rámci posuzování EIA na Milíčov jih a východ,“ argumentoval Kvítek. Podpořen vysvětlením hydrologa Tomáše Vitvara dále uvádí, že prameny v oblasti jsou úzce spojeny s povrchovými srážkami. Jejich odvedení prý tedy výrazně sníží výšku podzemní vody a v konečném důsledku skutečně ohrozí chráněné živočichy.

Co žije v mokřadu
Následuje výčet živočichů ohrožených výstavbou Milíčovského háje (pro stručnost jsou uvedeni pouze obratlovci):
– Ohrožené druhy –
ropucha obecná , užovka obojková, slavík obecný
– Silně ohrožené druhy –
kuňka ohnivá, skokan zelený, čolek obecný, čolek velký, ještěrka obecná, slepýš křehký, ledňáček říční
– Kriticky ohrožený druh –
skokan skřehotavý