Zatímco v některých jiných obcích a městech republiky hlučné práce ve dnech pracovního klidu regulují, Praha je ke stavařům velmi liberální, a pokud nemají omezení ve stavebním povolení, mohou stavět, kdykoli chtějí. Kromě nočního klidu, který platí od 22.00 do 6.00.

Omezení hluku lze v Praze řešit vyhláškou

Hygienické limity jsou stanoveny podle zákona o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. „Nařízení vlády nerozlišuje činnost v pracovních dnech a dnech pracovního klidu,“ uvedl ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy Jan Jarolímek. Otázkou však zůstává, zda mohou jednotlivé městské části nějak zasáhnout v případě, že si obyvatelé stěžují na hluk ze stavby.

Podle vedoucího oddělení vyhrazených technických zařízení a bezpečnosti práce ve stavebnictví ze Státního úřadu inspekce práce Milana Moravce lze omezení hluku řešit v Praze magistrátní vyhláškou.

Je zapotřebí vytipovat oblast 

„Každý stavební úřad dané městské částí má pravomoc rozhodnout, že stavba bude omezená a bude se na ní pracovat například pouze mezi 7. a 19. hodinou,“ tvrdí. „Jde o preventivní opatření hlučnosti zejména v obytných zástavbách.

Nemyslím ale, že to úřady často využívají, protože si nám často stěžují lidé z obytného vnitrobloku, že tam je v neděli od šesti ráno hluk,“ doplnil Moravec s tím, že je proto zapotřebí vytipovat oblast, kde by hluk mohl lidi obtěžovat, a tak by se tam dělalo jen v pracovní dny. „Jde to ale jen pro konkrétní stavbu, nikoli plošně pro všechny,“ dodal vedoucí ze Státního úřadu inspekce práce.

Městské části tvrdí: Nemáme na to právo 

Podle městských částí tomu tak není. „V současné době není právní předpis, který by přímo stanovoval dobu provádění stavebních prací. Časová omezení pro provádění stavby mohou vyplynout pouze z hlukových omezení stanovených nařízením vlády,“ řekl mluvčí městské části Prahy 7 Martin Vokuš.

Stavební úřad městské části tak podle nich nedává do stavebního povolení podmínky týkající se doby provádění stavby. „Pokud ale dotyčný orgán, tedy hygienická stanice, ve svém závazném stanovisku takové podmínky určí, stavební úřad ve svém rozhodnutí uloží stavebníkovi povinnost je dodržovat,“ vysvětlil Vokuš.

Pro omezení stavby musí být zákonný důvod 

To městská část Praha 4 je zase toho názoru, že pro většinu obyvatel sousedních nemovitostí v blízkosti stavby je často menším zlem rychlejší dokončení projektu než práce o sobotách a nedělích.

„Pro omezení pracovní doby na stavbách musí být dán zákonný důvod. Stavebník ale může sám dobu omezit, například aby vyhověl námitkám účastníků řízení a uvést ji do projektové dokumentace, kterou stavební úřad ověří a dle které pak bude nutné postupovat,“ tvrdí mluvčí Prahy 4 Jiří Bigas.

To se děje například tehdy, když obyvatelé sousedních domů uvedou takovou námitku v průběhu řízení. „V současné době dochází při vydávaní rozhodnutí k omezení doby výstavby na základě stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy z důvodu dodržení limitů hluku. A to buď přev- zetím podmínky ze závazného stanoviska hygieny, nebo je omezení zapracované v projektové dokumentaci na základě jejich požadavku,“ konstatoval Bigas.

Vyhláška neuvádí časové omezení 

Podle společnosti Frank Bold Advokáti zákon ani prováděcí vyhláška výslovně neuvádějí možnost časového omezení výstavby. „Ze zákona o ochraně veřejného zdraví vyplývá jen to, že při výstavbě nesmějí být překračovány obecné hlukové limity. Ty jsou přísnější od 22 hodin do 6 hodin,“ uvedl právník Pavel Černý.

I přesto si ale lidé na hluk stěžují. „Za první polovinu letošního roku jsme obdrželi celkem 140 podnětů na hluk,“ okomentoval ředitel pražské hygieny Jan Jarolímek. Milan Moravec ze Státního úřadu inspekce práce tvrdí i to, že stížností na hluk ze staveb je v Praze čím dál tím více. „V roce 2007 jsme jich obdrželi deset. O osm let později už bylo podnětů na hluk ze staveb osmdesát. A letos už se blížíme stovce,“ dodal.

pokud lidem vadí nadměrný hluk ze stavby, mohou přivolat Městskou policii, která vše vyhodnotí a sepíše
je-li stížnost oprávněná, postoupí ji strážníci stavebnímu úřadu či hygienické stanici, ta provede šetření
pracovníci stavebního úřadu se mohou spojit se stavaři, projednat důvody hlučnosti a případně dojednat změny