Vlastní demolice s kompletním odstraněním nadzemních i podzemních staveb by pak měla pokračovat zřejmě do druhého pololetí příštího roku. Zatím však ÚTB, označovaná také jako Telecom nebo přezdívkou Mordor, navenek svou podobu zásadně nemění; stále jsou k vidění zejména charakteristické rysy takzvané Štrougalovy věže. Ze sousedství někdejšího nákladového nádraží, což je další rozvojová oblast v místě rozlehlého brownfieldu, má ale zmizet a ustoupit velkolepému projektu. Developerská společnost Central Group zde původně plánovala vybudovat bytový komplex, načež se záměr posunul k vizi širšího projektu Centrum Nového Žižkova.

Práce v uzavřeném podtlakovém pásmu

Evidence pražských hygieniků, jejichž odbor hygieny práce kvůli azbestu dohlíží na samotné likvidační práce i na ochranná opatření, která je provázejí (jde především o odstraňování azbestu v pevně uzavřených kontrolovaných pásmech s vytvořeným pod tlakem), zaznamenává, že od letošního ledna, kdy sanace začala, do poloviny července bylo odstraněno z areálu ÚTB již 1047,31 tuny materiálu s obsahem azbestu. Dokončena je již sanace objektů s označením ČS (čerpací stanice) a V (věž).

Z vnitřních prostor budovy B (hlavního technologického objektu) je nyní materiál s obsahem azbestu pryč zhruba ze tří čtvrtin. Na sklonku července začalo na objektu B odstraňování asfaltového střešního souvrství. Pokračovat likvidace materiálů s obsahem azbestu bude také na objektech A a C (což je spojovací krček).

Hygienici informovali o posledních třech kontrolách prací s azbestem, jež v objektu B provedli 18. května, 13. června a 19. července. Odběr vzorků pro stanovení koncentrace respirabilních azbestových a minerálních vláken i jejich vyhodnocení obstaral Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, s nímž hygienické stanice dlouhodobě spolupracují. V květnu i v červnu se vyhodnocené výsledky měření ukázaly jako vyhovující. Na závěry z poslední kontroly se zatím čeká.

V rámci kontrol azbestu nařízených hygieniky se měří hodnoty koncentrace vdechnutelných vláken jak přímo na pracovníkovi zajišťujícím sanaci uvnitř uzavřeného kontrolovaného podtlakového pásma, tak na dvou místech v blízkosti pracoviště. To již mimo kontrolované pásmo, ale v jeho těsném sousedství. Jedno měřicí stanoviště se nachází u výstupu z něj, před takzvanou personální propustí, druhé před filtračními a odsávacími jednotkami umístěnými co nejblíže místu, kde se dělá.

Někdejší telekomunikační komplex ÚTB na Žižkově, odkud je v rámci demolice třeba odstranit množství azbestu. | Video: Milan Holakovský

Další měření si u akreditované laboratoře objednává sanační firma. Ta také předkládá hygienikům protokoly z testů prováděných vždy po dekontaminaci kontrolovaného pásma předcházející jeho zrušení v místě, kde byla sanace dokončena. Ze 73 měření ukázal jeden výsledek na nadlimitní hodnoty minerálních vláken v ovzduší – nicméně se nejednalo o vlákna azbestová. Následovalo tedy opětovné důkladné čištění kontrolovaného pásma – a to bylo zrušeno až po dalším měření, které již přineslo vyhovující výsledky.

Přítomnost azbestu sama o sobě není hrozbou. Nebezpečný je tento materiál při manipulaci, kdy se mohou dostat do ovzduší jeho vlákna. V minulosti se o tomto nebezpečí nevědělo. Zejména v sedmdesátých letech minulého století se jednalo o oblíbený materiál, který zvlášť v konstrukcích mohutných budov nacházel podstatně širší uplatnění než jako asi nejznámější využití coby součást eternitové krytiny. Hojně se používaly také azbestové šňůry i těsnění nebo izolace, azbestová vata, stejně jako azbestocementové desky či potrubí. Komplex ÚTB vznikl na sklonku sedmdesátých let. Azbest je zde nejen součástí střešních krytin, ale mimo jiné i v obkladech nosných konstrukcí či ve vnitřních příčkách. Jeho masivní přítomnost vedla k rozhodnutí, že nemá smysl snažit se o stavební úpravy či přestavby.

Na podobu projektu nutno počkat

Kdy se na místě ÚTB začne nově stavět, vyplyne z postupu při schvalování chystaných změn a potřebných povolení. Klíčová je změna územního plánu. Kolem projektu Centrum Nového Žižkova lze ještě očekávat debaty, i když tvůrci chtějí reagovat na výtky, které již zazněly v minulosti. Rozsáhlé i emotivní byly ohlasy na původní projekt studia architektky Evy Jiřičné s dominující trojicí rozvlněných bílých věží. Rozruch, který tento záměr přinesl, vedl developera k rozhodnutí zadat týmu Jiřičné kompletní přepracování koncepce.

Nový projekt by měl být „menší“ na pohled a také mírnit obavy z dopravní zátěže. Zřejmě se posunou i plány na zamýšlené využití. Lze asi počítat s byty, kancelářskými prostorami, obchody i provozovnami služeb. Výsledné řešení také podle všeho ovlivní změny, které se developerovi podaří prosadit do územního plánu, a dohody s vedením městské části (což se týká třeba míst v nové školce a podpory rekonstrukce školy). Jisté se zdá být, že mimořádný důraz má být kladen na zeleň. Přesnou podobu projektu včetně podrobných informací o využití území představí Central Group až po dokončení jeho úprav.

Co pražští hygienici kontrolovali zejména?

- Uzavřená podtlaková kontrolovaná pásma i personální a materiálové propusti – včetně napojení odsávacích a filtračních HEPA jednotek
- Podtlak v kontrolovaných pásmech
- Dokumentaci potvrzující pravidelnou výměnu filtrů
- Materiály a prostředky pro zajištění vlastní sanace metodou enkapsulace (použití speciálního zvlhčujícího postřiku pro fixování volných azbestových vláken a stabilizaci azbestových odpadů)
- Balení odpadu a jeho řádné označování
- Poskytování odpovídajících osobních ochranných prostředků pro práci s azbestem
- Zajištění proškolení sanačních pracovníků

Zdroj: Hygienická stanice hl. m. Prahy