Praha dostala od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu ve výši 150 tisíc korun. Pokutu tvrdil předseda úřadu Petr Mlsna za zadání více než dvou desítek zakázet na geodetické služby bez zadávacího řízení. Rozhodnutí je pravomocné.

Podle ÚOHS se zadavatel dopustil porušení zákona o zadávání veřejných zakázek v období od 9. ledna 2018 do 17. září 2018, když zadal celkem 23 zakázek, jejichž předmětem byly pravidelně pořizované geodetické práce, bez provedení zadávacího řízení dle zákona. Geodetické práce se týkaly zaměřování objektů v areálu Pražské tržnice v Holešovicích a v nemocnici Na Bulovce.

U případu geodetických služeb se podle Úřadu nejedná o typický příklad služeb pravidelné povahy, i když je potřeba povahu pořizovaného plnění posuzovat vždy individuálně. Mluvčí ÚOHS Martin Švanda zároveň uvedl, že z šetření provedeného Úřadem vyplynulo, že minimálně v době od 1. 1. 2017 do 17. 9. 2018 sjednával zadavatel smlouvy (resp. objednávky) na geodetické služby, kdy v tomto časovém rozmezí objednal nejméně 55 geodetických služeb, přičemž se jednalo o relativně rovnoměrné sjednávání těchto služeb.

„Z doručených vyjádření a dokumentů zadavatele nevyplývá taková funkční samostatnost jednotlivých odborů magistrátu hl. města Prahy, která by jim dávala právo veřejné zakázky poptávat, zadávat a obecně o nich rozhodovat samostatně. Obviněný tedy nebyl oprávněn zadávat jednotlivé veřejné zakázky na geodetické služby v režimu odpovídajícímu předpokládané hodnotě jednotlivých zakázek na úrovni jednotlivých odborů magistrátu hlavního města Prahy, nýbrž byl povinen stanovit předpokládanou hodnotu plnění na úrovni hlavního města Prahy a zadávat veřejnou zakázku v odpovídajícím zákonném režimu," doplnil Švanda.

Námitky zadavatele, který rozpozorval například tím, že v daném případě se jednalo o zakázky pravidelné povahy či způsob výpočtu předpokládané hodnoty, předseda ÚOHS Petr Mlsna zamítl.

Zakázky pravidelné povahy

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek musí zadavatel u veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou pravidelně pořizované nebo trvající dodávky nebo služby, započítat do předpokládané hodnoty zakázky skutečnou cenu uhrazenou za dodávky nebo služby stejného druhu během předcházejících 12 měsíců nebo předchozího účetního období delšího než 12 měsíců, nebo součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek a služeb, které mají být zadavatelem zadány během následujících 12 měsíců nebo v účetním období delším než 12 měsíců.
Jestliže takto vypočítaná předpokládaná hodnota přesáhne 2 miliony korun, je nutno jednotlivé zakázky zadat v některém ze zadávacích řízení stanovených zákonem, nikoliv jako veřejnou zakázku malého rozsahu. Podrobnosti v § 19 ZZVZ.

zdroj: ÚOHS