Redl figuruje v aktuální kauze korupce v pražském dopravním podniku, podle kriminalistů byl hlavou organizované zločinecké skupiny. Okresní soud Plzeň-město mu ale zároveň minulý měsíc nepravomocně prodloužil omezení svéprávnosti na dalších pět let kvůli duševní chorobě. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) v té souvislosti oznámil, že bude iniciovat dohled nad postupem soudu i znalců z oboru psychiatrie.

"Ministerstvo zahájilo proces shromažďování podkladů o nastalé situaci s tím, že na základě tohoto procesu bude v souladu se zákonem určen další postup," uvedl k tomu Benýšek.

Dohled nad znalcem má formu správního řízení o přestupku. "Ty jsou vedeny se znalci, když poruší některou z povinností stanovenou znaleckým zákonem. Jedná se především o povinnost vyhotovit znalecký posudek s odbornou péčí, nezávisle, v oboru, odvětví a specializaci pro které má znalecké oprávnění, dále dodržovat mlčenlivost a zajistit, aby znalecký posudek obsahoval všechny zákonné náležitosti," popsal ředitel odboru.

Petr Gazdík, Pavel Blažek a Jana Černochová - Schůze vlády, 8. června 2022 v Praze. Zleva ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík, ministr spravedlnosti Pavel Blažek a ministryně obrany Jana Černochová.
Ministr Blažek ke kauze Hlubuček: V obvinění jsou i věci bulvárního charakteru

V rámci přestupkového řízení může úřad přezkoumat i věcnou správnost posudku. "Činí tak především, když je důvodné podezření, že znalec porušil povinnost vykonávat znaleckou činnost s odbornou péči. Z přezkoumávání věcné správnosti je však vyloučen znalecký závěr," uvedl Benýšek.

Pokud posudek obsahuje chyby kvůli tomu, že znalec porušil své zákonné povinnosti, může úřad autorovi uložit pokutu podle závažnosti protiprávního jednání a porušené povinnosti. "V odůvodněných případech může ministerstvo vést řízení se znalcem o zrušení znaleckého oprávnění, bylo-li porušení zákonných povinností závažné nebo opakované," uzavřel ředitel.

Trestní zákoník zná trestný čin "křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek", za který lze v základní sazbě uložit až dvouleté vězení nebo zákaz činnosti. Trestní oznámení může na znalce v souladu s trestním řádem podat každý.

Kárná žaloba

Co se týče případného pochybení soudu, ministr spravedlnosti může podat na kteréhokoliv soudce kárnou žalobu. Kárným proviněním soudce je "zaviněné porušení povinností soudce, jakož i zaviněné chování nebo jednání, jímž soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů". Soudce však nelze postihnout za jeho právní názor.

Z anonymizovaného rozsudku, který má ČTK k dispozici, vyplývá, že plzeňský soud chtěl prodloužením omezení Redlovy svéprávnosti ochránit především jeho majetková práva. Podle znalkyně z odvětví psychiatrie totiž podnikatel trpí manickými a depresivními fázemi. U soudu uvedla, že Redlova duševní choroba výrazně ovlivňuje jeho náladu, jednání a myšlení, přičemž je trvalého rázu a nelze vyléčit. V manické fázi je muž podle ní zvýšeně aktivní a sebevědomý, má sklony k neuváženému jednání a může se u něj projevit i agresivita. V depresivní fázi je naopak apatický. „V případě ataky onemocnění není schopen podepisovat žádné smlouvy,“ sdělila.

Aktuální verdikt soudkyně Jany Tlusté pak potvrdil, že Redl není schopen nakládat s nemovitým majetkem, zažádat o vydání osobních a cestovních dokladů, pořizovat závěť, uznat otcovství nebo uzavřít sňatek. Částku, s níž může měsíčně hospodařit, mu soud zvýšil ze 75 000 na 100 000 korun.

Adam Scheinherr (Praha sobě).
Kauza Hlubuček: Náměstek primátora Scheinherr byl tři hodiny u výslechu

Redlovu svéprávnost dříve okresní soud omezil opakovaně. Soudkyně Veronika Burianová napsala v rozsudku z roku 2018, že „posuzovaný čte, píše a počítá, zná hodnotu peněz, ale není schopen samostatně spravovat své majetkové a finanční záležitosti“. Dodala, že v manické fázi je Redl schopen utrácet velmi vysoké finanční částky a nedokáže odpovědně uvažovat.

Ze starších soudních dokumentů vyplývá, že prvotní návrh na přezkoumání Redlovy způsobilosti k právním úkonům dorazil k soudu v roce 2007 a podal jej jeho příbuzný. Uvedl, že Redlovo chování se změnilo od roku 2004 tak, že přestal projevovat zájem o své podnikatelské aktivity, rodinu i přátele. Podle navrhovatele následně zcela ztratil kontakt s realitou a trpěl fiktivním pocitem viny, který chtěl odčinit, takže zasílal nepřiměřené dary dobročinným organizacím. „Rozhovor vždy končí pláčem, při kterém se sebeobviňuje například z dětského hladomoru v rovníkové Africe,“ líčil navrhovatel. Podle něj také Redl hodlal darovat rodinný dům, který nevlastnil, Fondu ohrožených dětí, aby tam vznikl Klokánek.

Proti aktuálnímu rozhodnutí o omezení Redlovy svéprávnosti se odvolalo okresní státní zastupitelství, a to "na základě nově zjištěných skutečností, které mu dříve nebyly známy". Redl je nyní ve vazbě v kauze korupce v dopravním podniku. Za založení organizované zločinecké skupiny mu hrozí až 12 let vězení. Jinému stíhání se dříve vyhnul právě kvůli znalecky potvrzené duševní chorobě.