V současnosti město připravuje vypsání každoročního grantového programu prevence kriminality, zároveň hodlá spustit program zaměřený na online bezpečnost. V přípravě je také sociologická analýza, která má určit, nakolik se Pražané cítí ve svém městě bezpečně.

Hlavním cílem grantového programu je podle radního pro bezpečnost Libora Hadravy snižování míry ohrožení kriminalitou, reagování na vývoj trestné činnosti a omezování příležitosti k jejímu páchání. Program je zaměřen na tři hlavní oblasti: sociální prevenci, situační prevenci a informování veřejnosti.

Sociální prevence se zaměřuje například na podporu nízkoprahových zařízení pro mládež či terénní programy; situační má za úkol podle hesla „příležitost dělá zloděje" omezit či změnit takové situace, které podle dosavadní zkušenosti mohou vést ke spáchání trestného činu.

Mezi ohrožené patří děti i senioři

Cílovými skupinami, jimž Praha v rámci prevence věnuje zvýšenou pozornost, jsou skupiny osob nejvíce ohrožené kriminalitou. Mezi ně patří děti a mládež ohrožená sociálně patologickými jevy nebo již s kriminální zkušeností, senioři, oběti trestných činů, osoby se zdravotním a tělesným postižením, sociálně vyloučené komunity nebo prvopachatelé a recidivisté.

O program je podle Hadravy zájem. „Registrujeme o tento grantový program poměrně velký zájem. Bohužel ne všichni žadatelé splňují kritéria pro poskytnutí grantu, a to zejména z hlediska typu prevence a vyhlášených témat projektu," vysvětlil. O peníze podle něj žádá v podstatě stabilní počet subjektů, kterých je kolem osmdesáti. Patří mezi ně neziskové organizace, městská policie či městské části.

Kolik peněz město na program dá, bude definitivně jasné až po schválení rozpočtu na příští rok. Na tento rok to bylo dvanáct milionů korun a Hadrava by rád tuto částku zachoval i pro rok příští. „V roce 2016 je naší snahou částku zachovat," sdělil a doplnil, že město plánuje také předkládat projekty do celostátního dotačního programu ministerstva vnitra.

Bezpečný internet

Kromě grantů chce magistrát podpořit bezpečnost na internetu, která je dnes velkým tématem. „Cílem projektu Praha bezpečně online je snižování míry a závažnosti kybernetické kriminality a elektronického násilí páchaného na dětech a mladistvých, případně dětmi a mladistvými," vysvětlil Hadrava s tím, že prostřednictvím projektu projdou speciálními kurzy například ředitelé škol, sociální pracovníci či policisté zabývající se prevenční činností.

„V rámci projektu bude připraveno také 12 online lekcí pro pedagogické pracovníky, odborná celopražská konference Kyberpsycho a osvětová a kulturní událost pro širokou veřejnost KyberFEST," doplnil.

Dalším plánovaným krokem je také analýza pocitu bezpečí Pražanů. Poslední městem zadaný průzkum byl realizován v roce 2010, výsledky nového by měly být známy do konce roku. „Bude zároveň jedním z podkladů k vyhodnocení koncepce prevence kriminality Prahy na léta 2013 2016 a k přípravě koncepce nové," doplnil radní.

O přednášky policie je zájem

Do prevence kriminality v Praze se velmi aktivně zapojují také policisté, a to jak městští, tak republikoví.

„Mezi nejrozšířenější aktivity patří přednášková a besední činnost, realizace a účast na velkých preventivně prezentačních akcích pro veřejnost, dále také příprava a realizace preventivních projektů, poradenství pro občany, organizace a sdružení v oblasti ochrany obyvatelstva před kriminalitou," uvedl Ladislav Beránek z oddělení tisku a prevence Policie ČR.

O přednášky je podle něj zejména ze strany škol mimořádný zájem. „Se začátkem školního roku jsme opět zavaleni žádostmi o přednášky ze strany škol," řekl s tím, že z mnoha možností témat si některé školy žádají i o přednášky na téma „hate crime", věnující se problematice rasismu a xenofobie.

Počet trestných činů v Praze:• 2008 83 125
• 2009 84 133
• 2010 74 028
• 2011 74 122
• 2012 72 345
• 2013 82 005
• 2014 71 828
• do srpna 2015 37 449
Zdroj: Ministerstvo vnitra

Policisté se zaměřují také na seniory. „S končícím létem a návratem seniorů z chat a chalup do bytů a domů v Praze lze předpokládat i zvýšenou aktivitu zlodějů a podvodníků. Proto připravujeme ve spolupráci s městskými částmi a sdruženími seniorů či s domy s pečovatelskou službou různé přednášky a besedy," doplnil Beránek.

Svůj program prevence mají i městští policisté. „Městská policie nabízí v oblasti prevence kriminality celkem 55 preventivních programů. Z toho je 5 pro mateřské školy, 23 pro základní školy, 13 pro střední školy, 2 pro vysoké a vyšší odborné školy, 5 pro veřejnost a 7 pro seniory," uvedla mluvčí strážníků Irena Seifertová.

V letošním roce městská policie podle ní nově spolupracuje s vinohradskou nemocnicí, kde strážníci pracují s malými pacienty. Došlo také k rozšíření programu, který má za úkol naučit starší občany pracovat s počítačem a vštípit jim zásady bezpečného používání internetu.