Při evidenci a inventarizaci kulturních předmětů se NPÚ řídil podle svých vnitřních předpisů. V ČR totiž neexistuje speciální zákon, který by upravoval evidenci, inventarizaci a péči o kulturní předměty. Zvláštní zákon řeší jen sbírky muzejní povahy, vysvětlil NKÚ.

Památkový ústav spravuje čtyři takové sbírky, ale ani jednu z nich neevidoval správně a neprovedl u nich inventuru podle požadavků zákona. Při oceňování archeologických nálezů nepostupoval NPÚ jednotným způsobem. V letech 2018 a 2019 pak při inventarizaci nezjistil, že má ve své správě tři nově získané zámecké knihovny.

V účetnictví ústavu zjistili kontroloři nedostatky také v odpisování a oceňování majetku nebo účtování v nesprávném časovém období. Podle NPÚ to mělo dopad na údaje v účetních závěrkách.

Také při nákupu právních služeb nepostupoval NPÚ správně. Například u dvou smluv sjednal jejich zpětnou účinnost. Za služby, které využíval ještě před uzavřením těchto smluv, zaplatil přes 145 tisíc korun. Navíc zaplatil advokátní kanceláři i za služby, na které mohl využít své zaměstnance. NPÚ také zaplatil přes 240 tisíc korun za právní služby na základě smlouvy, která už vypršela nebo u ní byla vyčerpána maximální sjednaná částka.

Užívání památky bez smlouvy a zdarma

Kontroloři zjistili, že poskytoval několik let kulturní památku k bezúplatnému užívání bez smlouvy. Platnost původní smlouvy totiž skončila a další uzavřel až po čtyřech letech během kontroly NKÚ.

Památkový ústav také v několika případech nepostupoval podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Zákon obešel třeba tím, že v jeden den objednal několikrát od stejného dodavatele podobné plnění, pokaždé do 50 tisíc korun. Napřímo tak zadal zakázky za téměř 338 000 korun. Přímo zadal také zakázku na IT a právní služby k ochraně osobních údajů v předpokládané hodnotě téměř 400 tisíc korun bez průzkumu trhu, jen na základě starší poptávky na podobné služby.

V památkovém ústavu podle kontrolorů také nefungoval správně vnitřní kontrolní systém. NPÚ například platil faktury po splatnosti, proplácel prostředky v rozporu se smlouvou nebo objednávkou. Při nákupech pak nedodržoval schvalovací postupy, uzavíral smlouvy bez předchozího schválení příslušnými zaměstnanci a bez předběžné kontroly před vznikem závazku.

Národní památkový ústav je příspěvkovou organizací ministerstva kultury. Ve správě má stovku státních hradů, zámků a dalších objektů.