Výstraha Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy varující před výskytem intenzivních přívalových srážek v oblasti odstartovala obě povodňová cvičení. Následovaly výstražné SMS zprávy, které Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy rozeslalo dotčeným obcím a městským částem v povodí Botiče a Rokytky. Protože fiktivní déšť zvýšil průtok vodních toků na úroveň 2. stupně povodňové aktivity, zahájily práci povodňové hlídky jednotlivých obcích, které si předávaly zprávy o postupující povodni telefonními hovory, SMS zprávami a e-maily.

„Pětadevadesát procent úspěšného zvládnutí jakékoliv krizové situace spočívá v přípravě a tréninku. Jedině během těchto cvičení zjistíme, jak jsme na danou situaci skutečně připraveni. Jak se říká: Těžce na cvičišti, lehce na bojišti!" připomněl náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček.

Správné vyhodnocení dat je důležité

Součástí cvičení bylo i ověřování přesného odečtu vodní hladiny na fotografiích vodočetných latí umístěných v měrných profilech koryt potoků. Na základě správných odečtů výšky hladiny vody lze určit, zda povodeň opadává nebo naopak nabírá na síle.

V souvislosti s analýzami těchto dat, následně přijímaly jednotlivé obce, městské části i hlavní město Praha odpovídající bezpečnostní opatření. V rámci cvičení proběhla i důležitá plošná roční aktualizace kontaktů, které zajišťují povodňové situace, a prověření plynulého přenosu informací.

Pravidelná povodňová cvičení jsou pro bezpečnost obcí nezbytná, neboť seznamují nové členy zastupitelstev s jejich zákonnými povinnostmi při povodňových stavech. Noví zastupitelé zjistí, jakým způsobem funguje předávání zpráv mezi jednotlivými obcemi a hasičským záchranným sborem, a zároveň získají zpětnou vazbu o jejich připravenosti na nenadálé události.

Díky tomu mohou odstranit nedostatky, které cvičení odhalí, a být na povodně dostatečně připraveni. Každoročními cvičeními se zvyšuje míra bezpečnosti občanů ohrožených povodňovým nebezpečím a včasnou informovaností se omezí případné škody na majetku i zdraví osob.