Územní plán je definován jako dohoda o využití určitého území, která je limitována stavebním zákonem a dalšími právními normami. To ale ve výsledku přináší množství úřednických omezení na úkor strategických rozhodování. A také nízkou efektivitu zapojování veřejnosti. Paradoxně však má na jejich životy největší vliv. „Dopad má při rozhodování o veřejných investicích, má zásadní vliv na cenu pozemků a výrazný dopad na život a kvalitu městského prostředí i udržitelný rozvoj měst," vyjmenovává Lukáš Vacek, jeden ze zakladatelů PUK.

Čtěte také: Nahradí Květinový dům na Václaváku činžovní zástavbu?

Dokument by měl například navrhovat veřejnou infrastrukturu, koordinovat záměry v území, regulovat rozvoj sídel, nebo chránit hodnoty daného území. Vlastní realizaci však ve svých rukou mají investoři a majitelé pozemků. Důležitá je proto předvídatelnost rozvoje území, jež by měla být postavena na celospolečenském konsenzu.

Ten by měl zohledňovat jasně vymezený prostor pro tvůrčí inspiraci, věcné analýzy a modelování důsledků návrhu i efektivní mechanizmus pro zpětnou vazbu od uživatelů města. „Veřejnosti by proto měly být dostupné všechny relevantní podklady a vstupní analýzy a návrhy. Pouze pokud bude plán pro Pražany snadno dostupný, srozumitelný a vyargumentovaný, je možné, aby se do jeho vzniku konstruktivně zapojili, výslednou podobu pak vzali za svoji a respektovali ji," domnívá se Petr Klápště, další z členů spolku.

„Zapojení obyvatel do identifikace hodnot a problémů je zásadní v tom jsou jejich osobní znalosti a zkušenosti nezastupitelné. Pojmenované problémy a hodnoty jsou východiskem zadání i společným jmenovatelem, na kterém lze stavět konsenzus či porozumění při neshodách," doplňuje Klápště.

Právě zapojování občanů je podle PUK spolehlivou cestu, jak docílit ochrany veřejného zájmu nad klientelismem a podobnými nešvary. „Územní plán spolu s územním rozhodováním chrání a realizuje demokraticky formulovaný veřejný zájem. Proto je třeba zapojit občany do tvorby plánu, který je dostatečně podrobný, aby veřejný zájem obhájil," vysvětluje Vacek. Vedle samotných občanů by do procesu podle expertů měly být více zapojeny i neziskové organizace. Ty by mohly podpořit férovost a transparentnost a zároveň usnadnit zpracování připomínek občanského sektoru.

Pražský urbanistický kroužek

Platforma odborníků z občanského a akademického sektoru, která usiluje o větší otevřenost a srozumitelnost územního plánování v Praze a o efektivnější zapojování Pražanů do tohoto procesu.

Mezi jeho cíle patří:

- iniciovat a vést odbornou interdisciplinární diskusi o územním plánování

- informovat občany o smyslu územního plánování a jeho nástrojích, přinášet občanům, novinářům a dalším zájemcům informace o pražském územním rozvoji a alternativní pohledy na řešené problematiky

- hledat efektivní způsoby participace Pražanů na procesu vytváření územního plánu

- být tlumočníkem mezi odbornou a laickou veřejností (resp. občanskými sdruženími), překládat názory a návrhy Pražanů do urbanistického jazyka

- zajišťovat odborné zázemí občanským iniciativám