Nejmenší pražská řeka Rokytka prošla další změnou. V říjnu dokončil magistrát hlavního města revitalizaci zhruba půlkilometrového úseku jejího toku. Jedná se o lokalitu nad Kyjským rybníkem, kde došlo během povodní v roce 2013 k zaplavení okolních domů.

Rybník Dolejšák po revitalizaci.
Zličínský Dolejšák se stal dalším pražským rybníkem, který dostal nový háv

„Po záplavách v roce 2013 začal Odbor ochrany prostředí MHMP intenzivně řešit toto kritické místo, kdy místní obyvatelé opakovaně vznášeli požadavky na zkapacitnění koryta. Výpočty ukázaly, že zkapacitnění na stoletou povodeň lze provést pouze výrazným rozšířením Rokytky a vytvořením ekologické bermy, tedy suché části koryta nad hladinou vody. Soukromé pozemky potřebné pro rozšíření se v průběhu let podařilo Hlavnímu městu Praze vykoupit a úprava Rokytky byla v roce 2020 připravena k realizaci, ale nikoli jen jako ryze technické protipovodňové dílo, ale bylo pojato komplexně jako přírodní revitalizace,“ řekl náměstek pro životní prostředí Petr Hlubuček.

Vznikly dvě malé tůně

Rokytka patří mezi toky v minulosti ne vždy úspěšně ovlivněné lidskou činností. V tomto případě v roce 1935 došlo v úseku nad Kyjským rybníkem k narovnání říčky a opevnění břehů, čímž byla značně narušena přirozená schopnost samovolné protipovodňové ochrany tohoto prostoru. Po bezmála sto letech se tedy na Rokytku vrátily bagry, aby odtěžily alespoň část toho, co sem bylo v minulosti navezeno.

Koryto říčky bylo rozšířeno dle potřeby o 3 až 6 a v místech mimo zástavbu dokonce až o 10 metrů. Vznikla tak ekologická berma zhruba 40 centimetrů nad běžnou hladinou vody. Na pravém břehu se do rozšířené bermy dokonce vešly dvě malé tůně, ke kterým bylo vybudováno kamenné schodiště pro přístup k vodě.

Říčka se stala přírodní učebnou

Tok byl navíc rozčleněn kamennými prahy a mrtvým dřevem ze stromů, které musely být kvůli rozšíření koryta vykáceny. Vše bylo doplněno výsadbou kvetoucích mokřadních rostlin. Celkové náklady tohoto razantně proměněného říčního úseku vyšly na 25,6 milionů korun.

Rokytka je skoro potok, ale při povodních v roce 2013 ukázala například v oblasti Palmovky co dokáže

Díky několika předchozím zdařilým revitalizacím v rámci dlouhodobého projektu Odboru ochrany prostředí MHMP „Potoky pro život“ slouží Rokytka jako jakási přírodní učebna úprav vodních toků přírodě blízkým způsobem. Mezi nejhezčí partie nyní patří například úsek v Hrdlořezích podél Smetanky nebo koryto v suchém poldru Čihadla.

Praha stověžatá je zároveň i "stolucernovaná".
Pražské lucerny obrazem