„Na novém území je už připravena nízká varianta tak, aby stavby esteticky nenarušily své okolí. Tedy, aby například nepřekážely v pohledu na Pražský hrad,“ říká radní Petr Štěpánek (SZ), který komisi zabývající se čističkou vede. Takové řešení si přitom dříve magistrát vůbec nepřipouštěl kvůli povodním. Vysoké budovy totiž měly podle odborníků chránit ty nižší nebo podzemní před velkou vodou.

Teď už ale město tvrdí něco jiného. Prý nevadí, že většina nových částí čističky nebude vyčnívat nad zemský povrch. „I v původním areálu chceme některá zařízení, jež byla v panice po povodni v roce 2002 vyvedena nad hladinu řeky, znovu vrátit pod povrch. Nemá cenu stavět za miliony vysoké budovy na ochranu, protože velké voda hrozí v době jejich životnosti maximálně jednou. V případě extrémní povodně bude čistička vyřazena z provozu tak jako tak,“ tvrdí Štěpánek.

S tím souhlasí i manažer čističky Luděk Pospěch. „Jde o investiční náklady. Obnova po povodni není nic katastrofálního a nám se to po tisícileté vodě podařilo čističku zprovoznit za pět měsíců. Navíc se tak velká povodeň nedá v následujících letech očekávat,“ říká Pospěch. Podle Štěpánka možná nebudou nutné ani původně plánované protipovodňové zásahy do břehů. „Snižováním stavem se totiž zvyšuje průtok řeky, a tedy i zmenšuje riziko povodně,“ dodává radní.

S posunem v jednání je spokojená i iniciátorka protestů proti původnímu projektu, aktivistka sdružení Tři duby a starostka Troji Monika Mauerová. „Tlak ze strany Troji a občanských sdružení, hrozba soudního sporu a především inspekce ministerstva kultury nakonec slavili úspěch,“ říká Maurerová. Za jedinou vadu na kráse považuje složení komise. „V komisi postrádám vliv nestranných odborníků. Pokud nad komisí nebude bdít odborná pracovní skupina, půjde jen o politické rozhodnutí. Navíc nám radí zainteresovaní zástupci investorských firem,“ uzavírá Maurerová.

Důvodem dostavby je požadavek EU na nižší obsah dusíku ve vypouštěné vodě.

Odpůrci čističky na Císařském ostrově slaví - únor 2007

Praha – Lidé bojující proti dostavbě Ústřední čističky odpadních vod na Císařském ostrově v Troji slaví. Léta se přeli s magistrátem o to, kde bude nová čistička stát a jak bude vypadat. Loni v létě se zdálo, že svůj boj definitivně prohráli. Bylo totiž vydáno stavební rozhodnutí na stavbu na Císařském ostrově. V tu chvíli se zdálo, že je téměř padesátileté hledání optimální varianty nové čističky u konce. V červnu vydané stavební rozhodnutí ale zablokovalo odvolání několika občanských sdružení, které dlouhodobě bojují proti výstavbě čističky na území Císařského ostrova. Sdružením vadila především estetická stránka věci. Budovy nové části čističky by totiž dosahovaly výšky pětipatrových domů a vidět by byly z širokého okolí, například i ze Zoologické zahrady, kterou ročně projde více než milion návštěvníků. Sdružení a městská část Troja tlak na magistrát dále stupňovali a město nakonec ustoupilo. „Tlak ze strany městské části Troja a občanských sdružení, veřejné slyšení v Senátu a v neposlední řadě hrozba soudního sporu nakonec slavili úspěch,“ říká starostka Troji Monika Mauerová.

Dlouho se nic nedělo. Před několika týdny ale nastal průlom. Magistrát ustoupil. Nedávno byla primátorem jmenována zvláštní komise vedená radním pro životní prostředí Petrem Štěpánkem (Zelení), která by o čističce měla poprvé jednat již tento měsíc. Jejím cílem je obrousit hrany mezi odpůrci a zastánci současné varianty a nalezení kompromisního řešení. Členy osmičlenné komise jsou kromě starostů Troji, Prahy 6 a Prahy 7 i primátor Pavel Bém a několik odborníků. „Iniciativu primátora a radního Štěpánka velice vítám. To, že je členem komise i sám primátor je pro mě zárukou, že město bere celou záležitost velice vážně,“ říká Mauerová. Podle ní by nejlepším řešením bylo přemístění čističky do kamenolomu v Klecanech. Nebude-li toto řešení průchozí, existuje podle Maurerové ještě jedno řešení, které lze stihnout do roku 2010. Území ostrova by bylo na povrchu zachováno a zvelebeno dětským hřištěm a sportovišti. Nová část čističky by pak našla své místo v podzemí ostrova. Štěpánek se ale domnívá, že existuje už jen možnost drobnějších úprav současné varianty. „Přesunutí čističky do Klecan je už dlouho mrtvá varianta. Musíme se snažit o nalezení takového urbanistického řešení, které bude respektovat okolí ostrova,“ říká Štěpánek. Je tedy otázkou zda je dohoda v rámci komise vůbec možná.

Ať už dospěje komise k jakýmkoli závěrům, je jisté, že by se otázka čističky měla řešit neprodleně. Hlavnímu městu jinak hrozí, že již brzy začne platit pokuty v řádu desítek tisíc eur denně. Důvodem je odkládaná dostavba Ústřední čistírny odpadních vod. Nebude-li v provozu do konce roku 2010, může na hlavní město uložit Evropská unie přísné sankce kvůli neplnění dohod v oblasti limitů dusíku ve vypouštěné vodě. Sankcí Evropské unie se bojovníci proti stávajícímu návrhu dostavby nebojí. „Myslím, že sankce EU jsou spíše strašákem. Nevím o tom, že by Evropská unie podobné sankce kdy udělila. Například v Athénách nedodržují tyto stejné limity EU již několik let, sankcím se ale zatím vyhýbají,“ tvrdí Mauerová. Vysokých sankcí se ale neobává ani radní Štěpánek. „Vysoké sankce v řádu miliard korun ročně, jaké platil třeba Brusel, se Prahy netýkají. Praze totiž čistička nechybí, jde jen o doladění současného stavu,“ říká Štěpánek.

Dostavba čističky se však na každý pád zase o něco vzdálila. „Zatím nebylo ani vydané stavební povolení a celý proces ještě může trvat poměrně dlouho,“ obává se manažer čističky Luděk Pospěch.

Jakub Němec, Václav Dvořák

Na Císařském ostrově by do čtyř let měla stát úplně nová čistička odpadních vod - říjen 2006

PRAHA - stejně jako jiná města v České republice musejí moderni-zovat své čističky do konce roku 2010. „Při vstupu naší země do unie jsme se zavázali, že kvalita vypouštěné vody v celé naší zemi bude splňovat evropská kritéria pro citlivé oblasti. Z našich čistíren poteče skoro nejčistější voda z celé Evropy. Důvodem je fakt, že jsme „střechou Evropy“ takže od nás putuje voda do dalších zemí,“ říká manažer ústřední čističky v Praze-Bubenči Luděk Pospěch. V hlavním městě funguje asi dvacet malých čistíren a jedna velká ústřední. Malé obsluhují čtvrtě na okraji Prahy, například Horní Počernice, Kbely, Koloděje, Březiněves či Nebušice, o 95 procent odpadních vod na území Prahy se však stará ústřední čistička v Praze – Bubenči umístěná na sa-mém konci Císařského ostrova. A zatímco u malých čističek se nepřepokládají žádné větší problémy, dostavba hlavní bubeneč-ská vzbuzuje emoce obyvatel přilehlých oblastí. Zabere totiž dalších devět hektarů Císařského ostrova, takže jí budou mít na očích všichni, kteří navštíví trojský zámek či zoologickou za-hradu.

Důvodem toho, že čističku zabere další území, je obsah dusíku ve vodě, kterou vypouští do Vltavy. V současnosti je ho v ní zhruba dvakrát víc, než připouští evropská směrnice. „Musíme se dostat ze zhruba dvaceti miligramů na polovinu a takové sní-žení nelze dosáhnout nějakým jednoduchým provozním opatře-ním, kupříkladu jiným dávkováním chemikálií, ale jedině zvý-šením nádrží zhruba na trojnásobbek,“ říká Pospěch. To podle něj ovšem nelze na současném prostoru udělat a proto by bylo nutné vybudovat přemístit celou čističku jinam nebo ji rozšířit na další pozemky Císařského ostrova. Magistrát však novostav-bu jinde zamítl. Radní argumentovali tím, že jiná řešení by byla dvakrát až třikrát dražší a nestihla by se dostavět do lhůty dané Evropskou unií. Podle Boučka se sice uvažovalo o lomu v Kle-canech, ale tam se ještě bude mnoho let těžit. Stejně tak padla varianta vybudovat podzemní čističku v Čimicích, která by stála třicet miliard a navíc je podle Boučka problematická z hlediska životního prostředí.

Zatímco občanské iniciativy varují, že nová čistička má stát v místech, které jsou Pražany vnímány jako rekreační, manažer čističky Pospěch rozhodnutí magistrátu hájí: „Stejně jako nepo-stavíte lyžařské středisko v Holandsku, nevystavíte ani čistírnu na kopci. Jsou zde svedené všechny stoky na jedno místo, jiná řešení by byla mnohonásobně dražší. V každém městě je čistírna obvykle vystavěna v blízkosti vodního toku a na nejnižším mís-tě.“ Podle Boučka se ovšem o přesunutí čistírny za hranice Pra-hy uvažuje už desítky let. Koncem 80. let se už dokonce začaly budovat roury od Bubenče, ale restituční nároky na místě uva-žovaném pro výrobu čističky v Hostíně u Vojkovic nakonec vše zhatily. Všichni oslovení vodohospodáři se shodli, že vybudovat čističku na jiném místě není technický problém, jediným limi-tem jsou peníze a politická vůle novou stavbu prosadit. „Nikdo prostě nechce mít sousedovu kadibudku na dvorku,“ shrnuje základní výhradu Pospěch.

Pomineme-li spory, kde čistička má stát, její odpůrci také brojí proti tomu, jak bude vypadat. Především radní městské části Troja a občanská sdružení z této lokality se cítí podvedeni. Troj-ští radní totiž před lety souhlasili s rozšířením čističky, jenže tehdejší plány se podle nich od těch dnešních podstatně lišily. „Městská část Troja je čističkou v podobě, v jaké je v současné době projektována, silně poškozována,“ říká Oldřich Adámek, starosta městské části Praha – Troja. „V původních plánech byly stavby v podzemí. Ale dalším vývojem při projednávání územ-ního rozhodnutí se začaly v projektu objevovat stavby, které poškodí turistickou oblast na břehu a svazích Troje,“ říká. O zakrytí bojuje také sdružení Troja dětem. Chtěli bychom, aby dostala celá pod zem nebo byla alespoň celá překrytá, tak jak se o tom uvažovalo ve variantách schválených v roce 2002 ještě před povodní. Celá plocha, kde má stát čistička, byla původně volně využitelná pro veřejnost, měla tam stát sportoviště nebo odpočinkové louky,“ upozorňuje Vlasta Čermáková z tohoto sdružení. Podle náměstka primátora Jana Bürgermeistera se ta-kové variantě sice uvažovala, ukázalo se ale, že zakrýt čističku železobetonovou konstrukcí není možné kvůli povodním. Ostat-ně právě povodně rozšíření čističky svým způsobem pomohly. Smetly totiž zahrádkářkou kolonii v jejím sousedství. Město najednou mělo k dispozici volný pozemek a nemuselo řešit pro-testy zahrádkářů.

Trnem v oku trojských občanů jsou především dvě budovy vy-soké zhruba 16 metrů, které mají vyrůst na území rozšířené čis-tičky. Samotná čistící linka s nádržemi bude v úrovni terénu, v budovách se plánují strojní zařízení, tedy například čerpadla. Paradoxem je fakt, že čistička takto vysoké budovy vlastně ne-potřebuje. Za vším jsou opět povodně. V záplavové oblasti totiž musejí být elektrické rozvaděče umístěny v takové výšce, aby je nezasáhla velká voda. Stavby by možná vyvolávaly menší kon-troverze, kdyby nebyly z trojského břehu vidět, stejně jako si málokterý cyklista na frekventované trase na trojské straně smě-rem do Kralup všimne stávající čističky na protějším břehu Vl-tavy. Jenže v budoucnosti se pohled na nové budovy naskytne každému návštěvníkovi zoologické zahrady.

Důvodem toho, že stavby budou „hezky na očích“, jsou opět povodně. „Čistička musí být chráněna protipovodňovou zdí. Vznikl ale názor, že se mezi tuto zeď a trojský břeh nevejde průtok Vltavy, což by způsobilo vzedmutí řeky a její vyplavení v centru Prahy. Proto bylo rozhodnuto, že se část břehu vy-bagruje a původní porost – stromy, které měly čističku zakrývat – má být kompletně vykácen. To by znamenalo, že se stavby čističky, které dosahují výšky pětipatrových domů, budou z trojského břehu celé vidět,“ stěžuje si starosta Adámek. . To potvrzuje Zdeněk Beneš z odboru životního prostředí Prahy 7: „Kvůli protipovodňovým opatřením bude vykáceno přes 200 stromů. Budou poté nahrazeny další výsadbou, ale samozřejmě potrvá deset až patnáct let, než nové stromy dosáhnou výšky těch původních.“ V záplavové oblasti se sice nové stromy sázet nesmějí, na Císařském ostrově však dostala nová výsadba vý-jimku. Nejméně deset let tedy toho nové stromky příliš nezakrejí a i poté budovy nebudou zakryty úplně. Bude jich ale totiž mno-hem méně, než je tomu dnes.

„Je to záplavová oblast, takže jich tam nemůžeme být moc, o každém stromu se dohadujeme,“ říká Bouček. Podle něj se ovšem magistrát snaží, aby budovy vypa-daly dobře: „Budou celé porostlé břečťany a nahoře mít zahra-du.“ Podle Pospěcha nebudou vypadat jako velké nádrže zobra-zené na pohlednici vydané sdružením 3duby v rámci kampaně proti rozšíření čističky. „V žádném případě to nejsou fialové šedesát metrů vysoké nádrže na kal, jak je někdo nakreslil na pohlednici,“ říká. .“ Jenže to občanská sdružení neuklidňuje. „Na ostrově vznikne veřejnosti naprosto nepřístupný průmyslo-vý areál, který bude obtěžovat už svým vzhledem,“ myslí si Vlasta Čermáková ze sdružení Troja dětem.

Rozšířená pražská kadibudka naproti trojskému zámku nebude na rozdíl od té stávající smrdět. Z tohoto hlediska se uleví i ob-čanům Prahy 6, jejíž radnice dnes řeší mnoho stížností kvůli zápachu. „Prakticky všechna technologická zařízení jsou neza-krytá, zápach se tedy volně šíří do ovzduší. A za určitých klima-tických podmínek šíří i do širokého okolí čističky,“ říká mís-tostarostka Prahy 6 Jaroslava Trnková. Podle Pospěcha by zá-pach ź čistírny měl po stavebních úpravách úplně zmizet. „Nové provozy by neměly smrdět vůbec a ty staré, které dnes nějaký zápach produkují, by měly být při rekonstrukci zakryté,“ říká. O tom, že lidé v okolí čističky nebudou jejím provozem obtěžová-ni, je přesvědčen i předseda komise životního prostředí Prahy 7 Pavel Jablonský: „Nebude z toho hluk a zápach jako dnes.“

Celkové náklady stavby dosahují 11,25 miliardy korun a na je-jich uhrazení se bude podílet i Evropská unie. „V optimálním případě by se unie mohla podílet na výstavbě zhruba ze 60 pro-cent, osobně se ale domnívám, že realističtější je předpoklad získání zhruba 40 procent z EU, 10 až 15 procent od státu, 20 až 25 procent od provozovatele čističky formou předplacení ná-jemného a zbytek budou činit vlastní rozpočtové zdroje města,“ říká náměstek primátora Petr Hulinský, který je zodpovědný za pražský rozpočet.

Územní rozhodnutí ke stavbě nové čističky bylo vydáno 5. června. Stavět se ale začít nemohlo, protože se proti němu odvolala občanská sdružení, což právě nyní řeší stavební odbor magistrátu. „Ještě v květnu jsem si myslel, že začneme stavět už letos. Ale i když se nyní rozhodne, může se někdo obrátit ještě k soudu,“ říká Bouček. Kdy se opravdu začne stavět, je tedy podle něj nejisté. A občanská sdružení to opravdu vzdát nehodlají. Upozorňují, že s novostavbou nesouhlasil Národní památkový ústav. „Jeho vyjádření zůstalo zcela ignorováno. Poslední slovo má totiž útvar památek na magistrátu, tedy úřad investora. A jiný útvar investora řeší naše odvolání. Chceme, aby celá situace byla prošetřena odbornou komisí nebo ministerstvem pro místní rozvoj,“ říká jednatelka sdružení 3duby Monika Maurerová.

A zítra bude v Senátu veřejné slyšení na téma rozšíření čističky, které vyvolalo toto sdružení. „Chceme požádat senátory, aby interpelovali příslušné ministry. Jde nám o to, aby se našla jiná alternativa než ta stávající,“ říká Maurerová.

Jakub Němec, Václav Dvořák