Proti idylickým dobám počátku minulého století, kdy vznikala dopravní infrastruktura berounského údolí a v těchto místech projelo deset aut za den, jich dnes projíždí těmito místy tisíckrát tolik. Jednoduché řešení ne– existuje, obec navrhuje situaci řešit dvěma způsoby.

Silnice se pomalu opravují

Dopravní kalamitu zhoršuje existence železničního přejezdu na trati vedoucí z Prahy do Berouna. Vlaků jezdí hodně a závory jsou tak často dole. Fronty dýmajících aut stojí uprostřed města a čekají a mezi nimi důchodci a maminky s kočárky běhají slalom ve snaze přejít ucpanou ulici. Tisíce aut denně se podepisují na stavu vozovek, které na některých místech připomínají tankodrom.

Na silnici II/115 je intenzita dopravy dle sčítání v roce 2005 -7499 vozidel za 24 hod z toho 569 těžkých nákladních, jsou poslední údaje kraje. Podle hlukové studie z roku 2005 v průjezdním úseku silnice II/115 městem Černošice povolené limity překročeny nebyly.

Tady odpovědnost leží i na kraji, který má na starosti silnice první a druhé třídy. „V Černošicích je celkem 78 kilometrů silnic. Systematický a cílený rekonstrukční program obnovy jsme zahájili v roce 2002 po dokončení pokládání podzemních infrastrukturních sítí. Časový horizont dokončení kompletní rekonstrukce je vzdálen ještě 8 až deset let,“ shrnul za obec starosta Aleš Rádl. Další akce ve spolupráci s krajem se plánují v tomto roce.

Mimoúrovňová křižovatka

„V plánu investic a oprav v letošním roce bylo zařazeno několik akcí, které výrazně ovlivní současný stavební stav a život obyvatel. Dvě akce budou spolufinancovány městem Černošice. Jedná se o akce „III/1157 Černošice, Karlštejnská a Riegrova“ (rekonstrukce silnice III/1157 Karlštejnská v prostoru městského centra Černošice, nový povrch ulice s dlážděným povrchem, úprava půdorysného řešení komunikace, rozšíření ploch pro pěší, doplnění ploch parkovišť, městské zeleně a městského mobiliáře) a „II/115 Černošice, rekonstrukce silnice“ (celková rekonstrukce vozovky v místě křížení s místní komunikací v části města Vráž,“ vypočítali úředníci akce plánované v Černošcích. Další projekty jsou i rekonstrukce silnice II/115, což je hlavní průtah městem, kde se plánuje oprava vozovky, odvodnění, nové řešení křižovatek a další.

Obec má připravený plán na mimoúrovňové křížení silnice s železnicí za odhadem 350 až 400 milionů korun. „Část silnice by vedla zaklopeným tunelem podél dráhy. Vyřešil by se tím i poškozený svah u tratě, auta by jela pod zemí a hluk a zplodiny by šly do dráhy a vlaky by je vytlačily a rozptýlily,“ řekl Deníku vedoucí stavebního odboru Vladimír Voldřich.

„Plán by vyžadoval zbourání dvou domů, což je šetrné a vyřešilo by to problém centra,“ pokračoval. Realizace stavby kromě peněz závisí i na Českých drahách, protože vybudování by šlo ruku v ruce s modernizací železničního koridoru. Pokud by se akce konala bez účasti Českých drah, cena by se podstatně navýšila.

Auta v tunelu pod městem

Komplexní řešení dopravy v Černošicích znamená dvě věci. Odklonit tranzitní dopravu a rozptýlit místní koncentrovanou v podstatě do jednoho vjezdu a výjezdu. „V Černošcích s ohledem na terén připadá v úvahu účinné řešení: soustava dvou tunelů.V tuto chvíli se podařilo vyprojektovat návrhovou studii a dostat ji do územního plánu města i celého Středočeského kraje,“ uvedl Deníku k problému starosta Rádl. Cena stavby se pohybuje kolem čtyř miliard, což je astronomická částka i pro kraj. „S přeložkou silnice II/115 je uvažováno v ÚPVÚC Pražského regionu v dlouhodobém horizontu, kdy se jedná o vybudování tunelu, což je velmi náročnou stavbou jak z hlediska finančního, tak i z hlediska přípravy a realizace,“ odpověděli úředníci krajského úřadu.

Nutná dohoda s Prahou

„Znamenalo by to ulehčení, ale protože v Černošcích žije mnoho dobře situovaných rodin, které mají víc aut, je i místní doprava sama o sobě problém, navrhovaná stavba by umožnila několik vjezdů do Černošic a snížila by se tak koncentrace aut v jednom místě,“ popisoval výhody Vladimír Voldřich.

Zbývá dořešit dopravní napojení na Prahu, protože v územním plánu hlavního města existuje plán nového příjezdu do Černošic a nového mostu, který však končí v zástavbě a znamenal by daleko drastičtější zásahy ve městě. Je proto nutné dohodnout se s pražským magistrátem na kompromisu v rámci komplexního řešení údolní nivy dolní Berounky.

Starosta neztrácí trpělivost: „Například nuselský most byl vyprojektován ve dvacátých letech dvacátého století a postaven až po padesáti letech.“

close zoom_in close zoom_in