Návrh zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací předpokládá vznik nového ministerstva pro vědu a výzkum (MVV). Koordinovalo by oblast výzkumu a její financování. Právě nové ministerstvo je ale jedním z bodů kritiky. „Jsme toho názoru, že zřízením nového ministerstva by došlo pouze k nárůstu byrokratického aparátu a také k citelným zásahům do výdajové stránky státního rozpočtu,“ uvedlo v jedné z připomínek ministerstvo pro místní rozvoj.

Podle ministerstva financí zase „vznik nového ministerstva nepřináší dostatečný ekonomicky zdůvodnitelný efekt“. Výhrady má i ministerstvo školství.

Tyto připomínky i některé další se nepodařilo do návrhu zapracovat, je proto podáván takzvaně s rozporem. „Některým připomínkám však principiálně vyhovět nelze, neboť mají politický charakter a jdou proti samotné podstatě návrhu. Příkladem je otázka zřízení nového ministerstva. Jestliže vláda schválila věcný záměr zákona, který zřízení ministerstva předpokládá, nelze akceptovat názor, že ministerstvo zřízeno být nemá,“ vysvětlil Bělobrádek.

Pod MVV by podle návrhu přešly Grantová agentura a Technologická agentura ČR a v další fázi také Akademie věd ČR a vysokých škol, tedy instituce, přes které prochází podstatná část peněz na výzkum. Zatím je tato oblast rozdělená mezi ministerstvo školství a ministerstvo průmyslu.

Ani v případě kladného stanoviska vlády není reálné, že by se návrh dostal do Poslanecké sněmovny ještě před volbami. Bělobrádek přesto doufá, že práce odvedená na novém zákoně nezapadne. „O tom, že systém výzkumu, vývoje a inovací v České republice potřebuje změnu, není pochyb. Vyplývá to z řady doporučení daných například mezinárodním auditem z roku 2011 nebo vyplývajících z analýz stavu VaVaI (výzkumu, vývoje a inovací) v České republice nebo mezinárodních srovnání, například Innovation Union Scoreboard. Předložený návrh zákona na ty signály, které lze legislativně řešit, reaguje. Bude ale záležet na příští vládě, zda a v jaké míře naše doporučení přijme,“ uvedl.

Zefektivnit řízení vědy a výzkumu má současná vláda v programovém prohlášení, věcný záměr zákona o výzkumu schválila loni v srpnu. Dosud tuto oblast reguluje zákon z roku 2002, ten je ale podle důvodové zprávy již zastaralý, neumožňuje podporu inovací nebo spolupráci výzkumné a podnikatelské sféry.