Později dostala příroda od českého zemědělství další rány v podobě používání chemie, přemíry hnojiv, tlaku na výnosy.

A jak se stavíme k vlivu zemědělství na přírodu dnes? Nastavení je zřejmě správné. Například podle průzkumu, do kterého se před necelým rokem zapojilo jedenáct členských zemí Evropské unie, vyplynulo, že nejdůležitějším tématem pro voliče českých europoslanců je udržitelnost zemědělství.

Šlo o vůbec nejdůležitější téma z těch, která se týkají životního prostředí. Ochrana proti extrémnímu počasí (suchu, vedru, povodním) je pak podle průzkumu Ipsos MORI důležitá pro sedm z deseti českých voličů.

Je to jen střípek, ale dost důležitý. Dokazuje, že lidem není princip zemědělského hospodaření lhostejný. A jak s výsledky průzkumu koresponduje reálná situace?

Nespolupracuješ? Zkrátíme Ti dotace

„Zemědělci musí splňovat mnoho pravidel, která přispívají ke zlepšení stavu naší krajiny, půdy a životního prostředí. Mezi základní podmínky patří dodržování Povinných požadavků na hospodaření (PPH) a Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES).

Jde o postupy protierozní ochrany, omezení hnojení v blízkosti vodních toků, pravidla pro používání pesticidů, ochranu krajinných prvků a tak dále. Za nedodržení těchto podmínek hrozí zemědělcům krácení dotací,“ vysvětlil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Maximální výměra třicet hektarů pro jednu plodinu

Aby nešlo jen o papírová předsevzetí, ale aby zemědělci brali opatření vážně a hlavně aby měli sami zájem na jejich prosazení, motivuje je české ministerstvo zemědělství k dalším postupům, které jdou nad rámec základních pravidel.

„V Programu rozvoje venkova jsou podporovány způsoby hospodaření šetrné k životnímu prostředí – vody, půda, biodiverzita. Mezi stěžejní opatření patří Agro-environmentálně-klimatická opatření, zejména ta s názvy Integrovaná produkce ovoce, révy vinné a zeleniny, dále Ošetřování travních porostů, Zatravňování orné půdy, Zakládání krmných a nektarodárných biopásů. Důležitá je i ochrana hnízdišť čejky chocholaté a opatření Ekologické zemědělství.

Jedním z důležitých opatření ke zlepšení stavu krajiny je omezení maximální výměry jedné plodiny na třicet hektarů, které platí od roku 2021 na veškerou ornou půdu v České republice,“ vypočítává Vojtěch Bílý některé prvky, které vedou k ochraně českého životního prostředí.

Lepší biodiverzita

Krajina se i podle poznatků ministerstva zemědělství viditelně mění – namísto obrovských lánů jsou obdělávána menší pole, vznikají pásy, příroda se těší větší biodiverzitě.

„Neméně podstatná je i podpora živočišné výroby, která produkuje důležitou organickou hmotu zlepšující půdní vlastnosti,“ přidává mluvčí ministerstva zemědělství ještě jeden nenápadný, ale důležitý prvek, který by měl přinést efekt v podobě udržitelného hospodaření a šetrného přístupu k přírodě.