Na přelomu léta a podzimu věnovali pozornost lokalitě určené pro budování inženýrských sítí a nové ulice v místě, kde se budou stavět rodinné domy. Že nálezy budou bohaté, se očekávalo už předem: obec je známá jako archeologicky významná lokalita. Nejnověji archeologové vykopali památky na osídlení v neolitu, eneolitu – a také keltské hroby. Osídlení už před tisíci lety potvrzují mimo jiné pozůstatky více než osmi desítek odkrytých objektů. Převažují pravěké jámy, našly se však i objevy, které lze zřejmě považovat za pozůstatky chalup, či možné hliníky.

Cesta na onen svět i s kopím a mečem

S přesným hodnocením, co vlastně vykopali, jsou ale archeologové opatrní. Prozatím hovoří o bohaté lokalitě, kde se střídaly různé kultury – přičemž je zřejmé, že řada nálezů spadá do období neolitu (což v našich podmínkách znamená dobu zhruba od šestého tisíciletí před naším letopočtem) a následujícího eneolitu. Výzkumníci také odkryli dva hroby, nejspíš laténské, z nichž jeden obsahoval železný náramek a druhý dokonce více železných prvků: vedle hrotu kopí se našel i částečně dochovaný železný meč uložený v pochvě.

Na přesné zhodnocení nálezů a odhady, jaké příběhy asi mohou vyprávět, si ale bude ještě třeba počkat. „Materiálu je opravdu dost a nějakou dobu potrvá vše pečlivě prozkoumat,“ upozornila ředitelka Benková. Ve větším množství archeologové z naleziště odvezli zlomky keramiky, kosti, ale i štípané a broušené nástroje. Našly se i tkalcovská závaží, přesleny a některé kovy.

Hrob významného bojovníka. Nebo ženy?

Zpracováním také nyní prochází nález pocházející od sousední obce Statenice, kde archeologové odkryli výjimečný hrob ze starší doby železné, který řadí do období takzvané bylanské kultury (přibližně jde o dobu mezi 8. a 6. stoletím před naším letopočtem). Zatím je jisté, že podle bohaté výbavy v podobě četných milodarů musela být pohřbená osoba mimořádně významná. Teprve další zkoumání napoví víc; zatím není ani jasné, zda se jednalo o ženu (tomu by se zdál napovídat předběžný průzkum kosterních ostatků antropologem), nebo o muže (hrobová výbava je typicky mužská). Pokud by se potvrdilo, že šlo o ženu (podle zbytků kopí snad bojovnici?), nález by byl ještě vzácnější. Na upřesnění ostatně čekají i nalezené kosti zvířete: šlo o ovci, jak naznačoval prvotní odhad, nebo spíše o tele? Jestliže byl na jeho těle původně položený železný nůž, je téměř jisté, že se jednalo o masitý milodar.

O významnosti pohřbené osoby svědčí téměř třicet keramických nádob. Hrob dále obsahoval železné koňské udidlo, kolem něhož se nacházely bronzové ozdoby; pravděpodobně byly původně zavěšené na uzdě, jež zcela zetlela. Archeologové našli také železné kroužky – čtyři menší vnímají jako pravděpodobnou součást jha – dále zmiňovaný železný hrot kopí, bronzové jehlice a jantarový korálek.