Nejčastější prohřešky- pozdní příchody
- neomluvené hodiny
- zapomínání pomůcek
- poškozování školního majetku
- kouření

Důležitá je podle nich prevence a komunikace se žáky i rodiči. Problém je, pokud rodiče absence svých ratolestí kryjí.

Výchovná opatření v případě šikany či podobných závažných porušení řádu má ve svém školním řádě Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická v Čáslavi.

Většinou tam řeší neomluvené absence, ale před dvěma lety se například zabývali i případem kyberšikany, kterou pak vyšetřovala policie.

„Když rodiče spolupracují, stačí žákům k nápravě dané opatření. Rodiče často ale absence takzvaně kryjí, takže se vše míjí účinkem a většinou celý případ končí odchodem ze školy," objasnil ředitel gymnázia Zdeněk Sejček.

Studenti, kteří neplní své povinnosti nebo nejsou na škole spokojeni, tak přestupují na jiné, méně náročné školy. Gymnázium v Čáslavi jde ve spolupráci s rodiči ještě dále. Na žádost občanského sdružení rodičů zavedli elektronické žákovské knížky, kam se může rodič kdykoli podívat na prospěch svého dítěte.

Elektronické knížky

„Totéž připravujeme kvůli absencím při vyučování. Po předchozí dohodě jsou možné konzultace s rodiči v jakoukoli dobu," informoval ředitel Zdeněk Sejček. Elektronické aplikace mají i na Střední odborné škole informatiky a spojů a Středním odborném učilišti v Kolíně nebo 1. Kladenské soukromé střední odborné škole.

Při spolupráci školy s rodinou by nemělo docházet k vzájemnému přehazování plné zodpovědnosti. Podle mluvčí Národního ústavu pro vzdělávání Alžběty Polzové by se škola měla obracet k zákonnému zástupci jako k partnerovi.

„Na druhou stranu rodič by měl v této roli také školu respektovat. Jedině při vzájemné podpoře a respektu jsou schopny vytvářet podpůrný a pevně ohraničený prostor kolem žáka, který by měl vést ke korekci, případně k eliminaci jeho rizikového chování," uvedla Alžběta Polzová.

Komunikace s rodiči

Na soukromé základní škole v Kralupech nad Vltavou přistupují ke kázeňským opatřením s rozvahou. „Rozhodujeme se velmi uvážlivě. Výchovná opatření máme nastavená tak, aby byla v rovnováze s klady a zápory," vysvětlila ředitelka Základní a mateřské školy Třebízského Dagmar Kuzníková.

Běžně nejvíc řeší zapomínání učebních pomůcek a domácích úkolů, občas nevhodné chování k pedagogům a drobnou nekázeň o přestávkách nebo poškozování školního majetku. Nejzávažnějším proviněním bylo úmyslné ublížení spolužákovi při nepřiměřené obraně.

Kázeňské tresty se na škole osvědčily, protože jdou podle ředitelky Kuzníkové ruku v ruce se vzájemnou komunikací s rodiči a žáky. Ze společných rodičovských schůzek pořizují zápisy, kde doporučují další postup. Zároveň jsou také zapojeni do projektu Rodiče vítáni, která spadá pod obecně prospěšnou společnost EDUin.

„Kázeňská opatření jsou vždy jen opatření z nouze. Rozumnější je včas stanovovat jasná a srozumitelná pravidla, na jejich formulaci se podílejí jak žáci a studenti, tak rodiče," mínil mluvčí EDUin Tomáš Feřtek.

Příčinou konfliktů je vždycky nejasná komunikace. Z dotazů, co dostávají od rodičů, vyplývá, že často je na vině právě špatná komunikace s rodiči, kteří se o problému dozvědí až příliš pozdě. V některých případech až ve fázi, kdy škola celou věc chce nahlásit orgánu sociálně-právní ochrany dítěte a oznámí rodiči, že navíc bude třeba i platit pokutu.

Na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře běžná provinění neřeší, protože žáci v drtivé většině dodržují pravidla školního řádu. Pokud některý žák udělá přestupek, jedná se o pozdní příchod nebo neomluvené hodiny.

„Více než kázeňské tresty se nám osvědčily metody prevence. Jde zejména o jasné nastavení pravidel docházky. Ve školním řádu máme zapracovanou třicetiprocentní hranici zameškaných hodin," sdělil ředitel školy Vladislav Slavíček. Pokud tuto hranici žák překročí, musí se na konci klasifikačního období podrobit komisionálnímu přezkoušení.

Podobné preventivní opatření je namířeno zejména proti opakovaným absencím ve snaze vyhnout se například písemnému zkoušení nebo některým hodinám. Pokud je žák dlouhodobě nemocen, může požádat o výjimku a v případě dostatku podkladů pro klasifikaci, může být takový žák vyučujícím klasifikován.

Legislativní připomínky

Stávající legislativní nastavení si vedení škol spíše pochvaluje. Některá vylepšení je ovšem napadají. Ředitel gymnázia v Čáslavi Zdeněk Sejček by uvítal především zjednodušení administrativy v rámci přijímacího řízení do prvních ročníků. „Také časově a organizačně náročná reforma maturitní zkoušky nepřinesla speciálně pro gymnazisty nic pozitivního a nároky na přípravu se spíše snižují," upozornil.

Osobně by pak uvítal snížení administrativní zátěže pro vedení škol. Dlouhodobý záměr rozvoje školy, který musí ředitel každý sudý rok odevzdávat zřizovateli, je při současném způsobu financování a stále měnících se záměrech státu a krajů formálním, nikým nevyužívaným spisem.

Ilona Jiříčková ze Soukromé střední zdravotnické školy v Mělníku by také měla návrh pro legislativní změnu. „Uvítala bych větší podíl zodpovědnosti rodičů za chování nezletilých studentů," řekla Jiříčková. Dagmar Kuzníková z Kralup nad Vltavou zase vidí při současné legislativě nepřiměřeně vysokou odpovědnost školy za žáka na úkor pravomocí.

Šetření Pokusného ověřování Individuálního výchovného programu ukázalo na potřebné legislativní změny. „Některé školy nevyužívají možností, které jim současná legislativa nabízí, a to mnohdy kvůli neznalosti nebo chybějící kompetence si právo správně vyložit," řekla mluvčí Národního ústavu pro vzdělávání Alžběta Polzová.

Školy se cítí ze strany legislativy málo zaštítěny, vnímají vzhledem k problémovým žákům a jejich zákonným zástupcům určitou bezmoc. Podle Polzové je potřeba se zabývat řešením rizikových chování žáků třeba s pediatry.

Soukromé školy uzavírají smlouvy

Rozdíl mezi soukromými a státními školami, jak přistupují k přestupkům, bývají většinou podobné. Na středních soukromých ústavech jednají studenti spíše sami za sebe. Na 1. Kladenské soukromé střední odborné škole vybírají například v rámci neklasifikací finanční částky za každou zkoušku. Ředitelka zdrávky v Mělníku Ilona Jiřičková zase vidí nedostatek v tom, že mají nižší státní dotace na žáka za stejně odvedenou práci.

„Práce naší školy a snad i její úspěch, tedy 20 let existence, je založena na kvalitních vyučujících. Z tohoto pohledu si myslím, že máme větší možnost jejich výběru a i finančního ohodnocení," vyjádřila se ředitelka soukromé vzdělávací instituce MILLS v Čelákovicích Monika Montfortová. Právě na základní škole uzavírají smlouvy s rodiči, na vyšším a středním odborném stupni potom přímo se studenty.