S jakými problémy se nejvíce potýkají podnikatelé v regionu?

Na Kladensku a Slánsku působí na místní podnikatele nepříznivě odliv pracovní síly, zejména kvalifikovaných pracovníků, způsobený nabídkou pracovních příležitostí v Praze. S tím souvisí i přesun kupní síly do hlavního města. Další faktor, který negativně působí na podnikání, je značný rozsah starých průmyslových ploch, dříve využívaných pro těžký průmysl. Problémy s nimi spojené brzdí přirozený rozvoj celého regionu. Jedná se zejména o ekologickou zátěž, nevhodnou infrastrukturu a v neposlední řadě špatnou bezpečnostní situaci a kriminalitu v těchto územích. Jako další problém můžeme uvést stížnosti podnikatelů na stav povrchů silnic.

Jaká navrhujete opatření?

Co se týká prvního problému, řešením je dlouhodobá a promyšlená podpora investic, zlepšování podnikatelského prostředí a tvorba zajímavých pracovních míst v regionu podpořená rozvojem v oblasti bydlení a využití volného času. Za řešení problémů se starými průmyslovými zónami považujeme spolupráci s místní samosprávou, s cílem provést ekologické audity, podpořit investice v daných lokalitách a spolupracovat na zlepšení bezpečnostní situace.

Co nového připravujete?

Pracujeme na koncepci na zvyšování prestiže okresní hospodářské komory a rozšíření členské základny s cílem většího vlivu komory na tvorbu podnikatelského prostředí. Zvyšování prestiže chceme dosáhnout ve čtyřech hlavních oblastech: 1. Oblast lidských zdrojů prezentovat potřeby trhu práce, spolupráce s krajským úřadem, Úřadem práce v Kladně, odbornými školami, pokusit se o zmapování potřeb trhu práce. 2. Oblast informační informovat podnikatelskou veřejnost o své činnosti, o nových nebo připravovaných zákonech. Pořádat semináře k novým zákonům a informovat členy o projektech na podporu podnikání. 3. Oblast ekonomická sledovat aktuální výběrová řízení a cíleně je selektivně zasílat členům, informovat členy o dotačních programech, spolupracovat s regionálními institucemi. 4. Oblast společenská pořádání společenských akcí členských i veřejných, sportovních klání a besed s politiky.

Jaké jsou největší výhody vyplývající ze členství v naší komoře?

Využívání informačního systém OHK, pořádání školení k aktuálním tématům, sdružování členských firem a předávání zkušeností. S tím samozřejmě souvisejí i ostatní služby už výše uvedené.