Na podporu Kolínska věnovala TPCA již více než 95 milionů korun. O podpoře regionu, výhodách pro zaměstnance, spolupráci továrny se školami či charitativních akcích automobilky jsme si povídali s jejím mluvčím Radkem Kňavou.

Grantový program TPCA Partnerství pro Kolínsko je za devět let svého působení známý už v širokém regionu. Co vše už z něj automobilka podpořila?

Od vzniku grantového programu v roce 2005 přišlo do TPCA již téměř 800 žádostí. Automobilka finančně podpořila 160 z nich, a to celkovou částkou dosahující 36 milionů korun. Největší, 45procentní podíl podpořených žádostí tvoří projekty zaměřené na vzájemné soužití. Následuje životní prostředí (29) % a bezpečná doprava s 26 procenty. Naše granty přispěly například na osvětlení přechodů pro chodce, značení cyklotras a vybudování naučných stezek v Kolíně a řadě dalších obcí, výstavbu chodníků, autobusových čekáren, zpomalovacích semaforů a retardérů, na obnovu zeleně a vodních ploch v obcích, třídění odpadu, zpracování bioodpadu i na ekologickou výchovu. Podpořili jsme výstavbu a opravy dětských hřišť a sportovišť po celém regionu, vybavení mateřských a základních škol i rodinných center. Prostředky z grantového programu pomohly rekonstrukci Ztracené uličky v Kolíně, zachování zříceniny kaple Belveder na vrchu Vysoká u Suchdola, zpracování projektové žádosti na rekonstrukci pro přestěhování a další fungování Komunitního centra Maják v Kutné Hoře. Vzpomenout lze také podporu Záchranné stanice pro zraněné a handicapované živočichy v Pátku, Kolínské řepařské drážky, vybudování keltského oppida v Dobšicích a řadu dalších projektů. Předávání šeků na granty organizujeme jako slavnostní večer, při němž zároveň dostanou žadatelé možnost setkání, vzájemné výměny zkušeností a samozřejmě prezentace před veřejností. Snažíme se naplnit naše heslo, které nevnímáme jako prázdnou, populistickou frázi. Naším heslem je Pomáháme tam, kde jsme doma.

Grantový program ale není jedinou formou podpory, kterou automobilka TPCA regionu poskytuje.

Určitě není. Také naši zaměstnanci svým dílem přispívají k rozvoji regionu a snahou naší společnosti je jejich aktivity podporovat. Činíme tak prostřednictvím sponzoringu pro zaměstnance. V rámci něj každý měsíc vybíráme zajímavé projekty zaměstnanců, na které finančně přispíváme. Díky tomuto programu mohl vzniknout například TPCA Bike Team nebo byly realizovány akce jako mezinárodní výstava železničních modelářů, přechod balkánského pohoří Rila, řada akcí obnovujících třeba i již skoro zapomenuté tradice v obcích a podobně. Měsíčně na tyto projekty rozdělujeme 50 tisíc korun. K podpoře regionu, věřím, přispělo například také věnování našeho jubilejního dvoumiliontého vyrobeného vozu městu Kolín. Byl jím Peugeot 107, který nyní slouží městské knihovně pro rozvoz knih starším a imobilním občanům, stejně tak i čtenářům po úrazech či operacích.

Tím se dostáváme k podpoře kultury, kterou je TPCA také velmi známá. Můžete prosím jmenovat konkrétní aktivity?

K pravidelným akcím patří TPCA Beat Festival, který financujeme a organizujeme na kolínském Kmochově ostrově a který si získává stále větší oblibu. Každý rok si sem najde cestu kolem tří tisíc lidí. Festival se letos uskutečnil letos už pošesté. Z těchto šesti ročníků vzešlo celkem devět vítězných kapel, které TPCA podpořila částkou 600 tisíc korun. Výtěžek ze symbolického vstupného je navíc věnován některé z hudebně-edukativních institucí v Kolíně. V posledních letech podporujeme například také soutěž mladých hráčů na kytaru v Kutné Hoře a poslední novinkou je právě vrcholící festival současného umění TPCart aneb Kolín galerií, který Kolín a částečně také sousední Kutná Hora hostily plné dva týdny. Vyvrcholením festivalu bude dnešní otevření galerie pod širým nebem v parku nad Ztracenou uličkou, jejímiž exponáty budou sochy vytvořené českými i zahraničními umělci z dílů, jež používáme na výrobu našich vozů. Podle dosavadních ohlasů a účasti několika tisíc diváků i aktivních účastníků z řad dětí i dospělých mohu soudit, že festival zaujal nejen Kolíňáky a přinesl jim hezké a příjemné chvíle. To, věřím, bude platit také o dnešní akci nad Ztracenou uličkou, na kterou všechny srdečně zvu.

Velmi promptně zareagovala automobilka TPCA v době letošních záplav. O jakou pomoc konkrétně šlo?

Pro okamžitou pomoc jsme zapůjčili vozy vlastní výroby Toyota Aygo a Peugeot 107 městu Kolín a další tři vozy Toyota RAV 4 humanitární organizaci Člověk v tísni. Pro všechna auta jsme zároveň více než měsíc hradili veškeré pohonné hmoty. Město a obecně prospěšná společnost tak ušetřily desítky tisíc korun, které bylo možné věnovat na pomoc konkrétním lidem v zasažených oblastech. Zároveň jsme ihned uvolnili dvacet tisíc korun na nákup čisticích a desinfekčních prostředků. Současně se ihned otevřela zaměstnanecká sbírka, k jejímuž výtěžku jsme přidali stejně vysokou částku, jakou naši pracovníci vybrali mezi sebou. Celkem téměř 200 tisíc korun. Vybrané peníze putovaly na pomoc konkrétním rodinám na Kolínsku. Naši zaměstnanci se na dobročinných aktivitách společnosti podílí pravidelně, každý rok se účastní vánoční charitativní sbírky.

A jaké výhody a podmínky poskytuje TPCA svým zaměstnancům?

V TPCA máme velmi dobře propracovaný systém odměňování. Ke mzdě náleží ještě další pravidelné a mimořádné složky. Hodnoceny a odměňovány jsou výsledky individuální i týmové. Příkladem týmové odměny je roční firemní bonus, může dosáhnout až pěti procent základní mzdy. Na základě individuálního výkonu jsou vypláceny pololetní prémie. Jednou ročně pak dochází k hodnocení kompetencí, jehož výsledek je podkladem pro jednání o navýšení platu po pravidelném kolektivním vyjednávání. Výsledkem poslední dohody je mzdový nárůst, který pro pracovníky s tarifní mzdou představuje 1,9 procenta. Dále vyplácíme zaměstnancům mimořádné odměny při pracovních výročích a významných životních událostech a jubileích. Naši kmenoví zaměstnanci využívají také Z-Konto, na které se každý měsíc připisuje určitý počet bodů, přičemž jeden bod = 1 Kč. Například operátor ve výrobě získává až 3000 bodů měsíčně, zaměstnanci na pozicích specialistů pak až 4000 bodů. Ty lze využít na nákup pohonných hmot, dovolenou, vzdělávací, sportovní či relaxační služby, lékárenské zboží, kulturu. Z tohoto programu je také možné splácet úvěr na bydlení či leasing nového nebo ojetého koncernového vozu. Zaměstnanci mají možnost požádat o městský byt. Stravování je zajištěno ve dvou jídelnách. Obědy jsou dotované, zaměstnanec hradí za oběd pouze 26,60 Kč. Přímo k TPCA jezdí autobusy městské a meziměstské autobusové dopravy. TPCA podporuje aktivní trávení volného času svých zaměstnanců prostřednictvím několika firemních akcí. Jednou z nich je zmiňovaný TPCA Beat Festival, dalšími oblíbenými pak Rodinný a Sportovní den. Poslední akcí v roce je Vánoční večírek poděkování zaměstnancům za celoroční práci prostřednictvím hudebního a doprovodného programu s občerstvením. Rádi podporujeme teambuildingové aktivity, každá sekce má k dispozici vlastní rozpočet na stmelování kolektivu.

Automobilka TPCA je známá jako zelená továrna. Co všechno si pod tímto pojmem má laik představit?

Nejenže podporujeme projekty ochrany životního prostředí, ale hlavně sami při výrobě používáme nejekologičtější technologie, které jsou na světě k dispozici. To potvrdila i certifikace BAT (Best Available Techniques), kterou jsme obdrželi společně s mezinárodním certifikátem řízení ochrany životního prostředí EN ISO 14001:2004. V TPCA je ochrana přírody součástí výrobního systému a každodenního života továrny. Minimalizujeme množství odpadu, recyklujeme použité suroviny a zavádíme ohleduplné výrobní technologie. Ochrana životního prostředí začíná u každého zaměstnance: důsledně třídíme odpad, šetříme papírem a energií. Naše vozy se vyznačují vysokým podílem recyklovatelných dílů, malou váhou a tím i nízkou spotřebou, čistými a hospodárnými motory, výkonnými filtry a katalyzátory, tichým provozem. Postupně jsme kolem areálu TPCA vysázeli 25 tisíc stromů a keřů, abychom továrnu lépe začlenili do okolní krajiny.

Jak TPCA spolupracuje se školami?

Oblast vzdělávání je pro TPCA zásadní otázkou. Rozvíjíme spolupráci se středními průmyslovými školami v regionu. Studentům kolínské Střední průmyslové školy jsme umožnili absolvovat čtrnáctidenní praxi v automobilce a ověřit si své znalosti v praxi. Pro studenty vysokých škol TPCA organizuje půlroční odborné stáže a nabízí spolupráci při zpracování diplomové práce. TPCA se také aktivně podílí na kampani „Auta nás baví".

V souvislosti s TPCA se někdy zmiňují tzv. daňové prázdniny. Můžete shrnout, jakou částku automobilka odvádí na daních?

Když sečtu veškeré zaplacené daně včetně úhrad pojištění za zaměstnance, poslala TPCA do státního rozpočtu několik desítek miliard korun. Často se setkávám s tím, že se lidé domnívají, že neplatíme žádné daně. Tak to ale není. Stejně jako ostatní platíme daň z přidané hodnoty, silniční daň, daň z nemovitosti, zdravotní a sociální odvody za zaměstnance atd. Pouze u daně z příjmu máme možnost si zažádat o slevu. A jelikož i TPCA se kvůli poklesu prodejů nových vozů snížil v posledních letech zisk, na investičních pobídkách oproti schválenému limitu získáme asi jen dvě třetiny. Naše podpora Kolínsku však nepolevuje. Naopak.

TPCA Kolín

Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) je joint-venture firem Toyota Motor Corporation a PSA Peugeot Citroën postavený v roce 2002 v průmyslové zóně Kolín Ovčáry. Výroba byla zahájena v únoru 2005 a již v následujícím roce dosáhla plánované roční kapacity 300 tisíc vozů. Patří k největším exportérům v ČR. Vyrábí modely Toyota Aygo, Peugeot 107 a Citroën C1.

• Zásobování: 80 % objemu dílů z ČR

• Pracovní systém: 2 pracovní týmy ve dvou směnách

• Průměrný věk zaměstnanců: 34 let, podíl žen: 18 %

• 70 % zaměstnanců z regionu

• Plocha továrny: 124 ha

• Kapacita výroby: 300 000 vozů ročně, 1 000 vozů denně