Co všechno musí obsahovat? Komu v ní poděkovat? Kam ji poslat? Nejen na to odpověděla Pražskému deníku Monika Jindrová, ředitelka Asociace veřejně prospěšných organizací.

Když se řekne výroční zpráva, mnoha neziskovým organizacím naskočí husí kůže. Výročka je pro mnoho z nich doslova strašákem…
Ano, ale přitom to tak vůbec být nemusí! Výroční zpráva, to je shrnutí, co organizace celý rok dělala. Je to možnost pochlubit se. Ve výroční zprávě máte také možnost poděkovat dárcům a vysvětlit financování aktivit. Navíc ji můžete používat k prezentaci své organizace i během roku.

Jaké má mít náležitosti?
Na začátku by měla obsahovat základní informace, kontakty, organizační strukturu. Dále informaci, jak naplňujete své poslání – například popis veřejně prospěšných činností, nabídku služeb a produktů souvisejících s posláním, projekty, výsledky sledování dopadu činností… Pokud u neziskovky proběhla nějaká kontrola nebo neziskovka získala certifikaci či ocenění, ve výroční zprávě je opravdu prostor pochlubit se.

Když jste mluvila o dárcích, komu všemu poděkovat?
Do výroční zprávy se píše seznam významnějších dárců – nad 10 000 korun – včetně výše poskytnuté podpory.

Na co ještě nezapomenout?
V neposlední řadě na finance. Výroční zpráva musí obsahovat účetní závěrku (rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu). Pokud je neziskovka auditovaná, tak nesmí chybět ani zpráva auditora. Ke srozumitelnému popisu struktury příjmů podle jednotlivých zdrojů – dotace, granty, dary, příjmy z vlastní činnosti a celkové struktuře nákladů – se hodí využít různé grafy.

Mnoho neziskovek tápe, kam mají výroční zprávu poslat. Dárcům? A mají povinnost ji poslat každý rok na soud?
Výroční zpráva se podává na rejstříkový soud. Dokument je možné zaslat datovou schránkou. Doporučuji mít výroční zprávy také na webu, přehledně seřazené a dobře viditelné, ideální je sdílení i na sociálních sítích. Pokud chce být nezisková organizace transparentní, měla by výroční zprávu mít zpracovanou, i když některé právní formy ji ze zákona mít nemusí. Jde například o spolky. Výroční zpráva může dobře sloužit i k fundraisingu. Pokud je přehledná, máte skvělý materiál pro dárce. Také ji můžete přihlásit do různých soutěží, a tím dát o sobě vědět třeba porotcům soutěže.

Zmiňovala jste, že je součástí výroční zprávy i finanční zpráva. Jak podrobná musí být? Liší se, pokud jde o malou, střední či velkou neziskovku?

Neliší, snad jen počtem stran. Účetní závěrka má tři části – rozvahu, výkaz zisků a ztrát a také přílohu. Právě na přílohu se zapomíná. V příloze se vysvětlí podrobnosti k účetnictví, uvedou se například dárci. Zkrátka příloha vysvětluje a doplňuje číselné údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztrát.

Velkým strašákem na začátku roku bývá pro neziskové organizace i vyúčtování dotací. Jaké dělají neziskovky největší chyby?
Obvykle jde o nedodržení termínu vyúčtování, občas si lidé, kteří zpracovávají vyúčtování, nepřečtou aktuální podmínky a z toho pak plynou zbytečné chyby. Neziskovky také někdy tápou v přesunech v rozpočtu mimo povolené limity nebo nedodržují povinnou spoluúčast.

A když už jsme u těch peněz… Na začátku roku mají mnohé neziskové organizace problémy s financováním, než jim přijdou na jaře dotace. Jak mohou nedostatek peněz neziskovky řešit?
Dotace nejsou nárokové, čerpá je jen malé procento neziskových organizací – jde zhruba o sedm procent neziskovek. Jde převážně o poskytovatele sociálních služeb. Všem neziskovým organizacím doporučujeme mít vícezdrojové financování. Lépe pak zvládnou výpadek jednoho zdroje – například dotací. Některé kraje poskytují svým poskytovatelům sociálních služeb půjčky, které překlenou období před přidělenou dotací. Podobné služby nabízí i některé nadace. Pokud má však organizace vybudované dobré vztahy se svými podporovateli, má koho požádat o pomoc.