Jednou z námitek odvolatelů byla skutečnost, že umístění stavby obchodu neodpovídá územnímu plánu města. To však krajský úřad vyvrací.

„K námitce nesouladu stavby s Územním plánem města Městec Králové sdělujeme, že stavební úřad řádně posoudil záměr žadatele podle § 90 stavebního zákona a ani odvolací správní orgán žádný nesoulad s územním plánem neshledal," píše se ve vyjádření Jiřiny Bublové.

Stavba je umístěna do plochy označené jako území centra Městce Králové . Toto území je přípustné využívat pro nerušící zařízení občanského vybavení (například veřejné ubytování, obchod, veřejné stravování, státní správy, administrativy, zdravotnictví a služeb). „Prodejna potravin je stavba pro obchod. Z uvedeného důvodu lze stavbu v uvedené ploše umístit," soudí Bublová.