Dohromady obdrželi odměnu ve výši milionu korun. Polovinu si mezi sebe rozdělili vědci ocenění za mimořádné výsledky a mladí pracovníci. Druhou polovinu získali tři lidé ocenění za propagaci či popularizaci výzkumu. Vědci také obdrželi knihu Sedm věží, jež vznikla na základě stejnojmenné výstavy, již AV ČR pořádala před dvěma lety k výročí 700. let od narození Karla IV.

Ceny za mimořádné výsledky získali Jiří Náprstek a Radomil Král z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR za práci, která má přínos pro rozvoj poznání v teoretické a numerické mechanice a umožní zkoumat významné a dosud nepřístupné parametrické a časové oblasti dynamických soustav.

"Výzkum je motivován zejména snahou lépe chránit různé konstrukce, ať už stavební, strojní, či letecké, před nejrůznějšími vlivy, jako jsou zemětřesení, větrné turbulence či extrémní vibrace," uvádí tisková zpráva AV ČR.

Dalším oceněným je Miroslav Oborník z Biologického centra AV ČR, který se zabývá evolucí mořského fytoplanktonu, zejména chromeridních řas, jež jsou nejbližšími fototrofními příbuznými parazitů kmene výtrusovců. Ti způsobují vážné choroby člověka i zvířat, například malárii či toxoplazmózu.

"Díky svému unikátnímu vývojovému postavení na kořeni výtrusovců umožňují chromeridní řasy studovat evoluční proměnu plně fotosyntetického organismu v obligátního parazita. Oborník se významně podílel na sekvenaci jaderných a mitochondriálních genomů těchto řas," píše se ve zprávě. Oborník se podílel též na objevu fytotransferinů (proteinů vázajících labilní železo) u rozsivek.

Oceněné výsledky práce Jiřího V. Outraty z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR o stabilitě řešení optimalizačních a ekvilibriálních úloh vzhledem k parametrům se týkají matematické analýzy tzv. nehladkých a mnohoznačných zobrazení a mají mimo jiné široké uplatnění v průmyslu a ekonomii. Lze je použít například při návrhu elektrických obvodů nebo pro výpočet optimálních tvarů mechanických součástí strojů.

Za články i knihu o rakouské armádě

Z mladých pracovníků byli oceněni Tommaso Moraschini z Ústavu informatiky AV ČR za soubor článků o algebraické logice, Vojtěch Szajkó z Historického ústavu AV ČR za knihu Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848-1914 a Ondřej Vild z Botanického ústavu AV ČR za články o obnově rostlinné biodiverzity tradičně obhospodařovaných lesů.

Za propagaci a popularizaci získali cenu předsedkyně Jan Bažant z Filosofického ústavu AV ČR, jenž zkoumá vliv řecko-římské antiky na českou kulturu, a Libor Juha z Fyzikálního ústavu AV ČR za téměř desetileté působení v pozici vedoucího redaktora Československého časopisu pro fyziku.

Dále pak František Vyskočil z Fyziologického ústavu AV ČR, který je autorem více než 120 populárně vědeckých článků v časopise Vesmír, natočil naučný film Neurofyziologie a také realizuje řadu příspěvků pro televizní i rozhlasové kanály k vědeckým a zdravotním otázkám.