Proti minulému období nastaly pozitivní změny: výrazně se snižuje podíl nutného spolufinancování dotací z veřejných zdrojů. Oba dotační programy zajistí hlavnímu městu 85 procentprostředků, zbývajících15 procent půjde z rozpočtu města a státu. Podpora se v minulosti týkala pouze vybraných městských částí, zatímco OPPK umožňuje zapojení celého území Prahy.

Cílem OPPK je rozvoj konkurenceschopnosti hlavního města. Operační program má dvě priority – „Infrastruktura a dostupnost“ se soustředí na zlepšení a rozšíření dopravních a telekomunikačních služeb a na zkvalitnění životního prostředí hlavního města, „Inovace a podnikání“ usiluje o zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojem a efektivním využitím jejího inovačního potenciálu. Priority jsou dále členěny do osmi oblastí s konkrétním zaměřením podpory.

„Žadatelé jako vstupní krok vyplní formulář na webové stránce, která bude k OPPK i OPPA zřízena v září ministerstvem pro místní rozvoj. Nebude po nich požadován elektronický certifikovaný podpis,“ řekl Pražskému deníku Michal Struha z Odboru fondů EU pražského magistrátu. „Všechny podklady o žadateli v listinné podobě spolu s vytištěným vstupním formulářem jsou základním kamenem podání,“ upřesnil Michal Struha.

Užitečné budou podle něj osobní konzultace s projektovými manažery, kteří pomohou při odstraňování věcných i formálních nedostatků žádosti a splnění souladuprojektu s cíli dané oblasti podpory. Předpokladem úspěchu je řádná příprava projektu a především dostatečný čas pro jeho realizaci. Koordinačním orgánem všech operačních programů je ministerstvo pro místní rozvoj. Bližší informace o programu OPPK můžete získat na internetové adrese: www.oppk.cz, a nebo www.praha-mesto.cz, a to v sekciEU–Fondy2007–2013.