Splnění tohoto cíle přispěje k posílení socioekonomického rozvoje a zvýší prestiž a význam Prahy ve vztahu k metropolím členských států. Peníze OPPA sledují tři priority. První je „Podpora rozvoje znalostní ekonomiky“, kde se budou čerpat přibližně 54 miliony eur. Soustředí se na zlepšení podmínek a schopnosti konkurovat u lidí, kteří jsou zaměstnaní, nebo se zajímají o podnikání, či jsou osobami samostatně výdělečně činnými (OSVČ).

Cílem je zvýšit jejich profesní mobilitu a adaptabilitu, a tím zvýšit jejich kvalitu práce a produktivitu. Patří sem vzdělávací programy z informačních technologií, podpora vytváření center dalšího vzdělávání, nebo zvyšování kvalifikace formou odborných stáží apod. Podporována bude i inovace organizace práce (zvláště její produktivnější formy včetně práce z domova a další pružné formy, které umožní zaměstnat skupiny lidí se zdravotním postižením atd.). Druhá je „Podpora vstupu na trh práce“, kde je k dispozici kolem 41 milionu eur. Tato priorita je zaměřena na osoby znevýhodněné, nezaměstnané, pracovníky v sociálních službách, poskytovatele sociálních služeb a zaměstnavatele.

Kromě přímé práce se znevýhodněnými bude podporováni rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob, a to hlavně pomocí dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách a podporou organizací související s transformací sociálních služeb a s novým zákonem o sociálních službách, včetně podpory hodnocení kvality sociálních služeb.

Pomoci ve formě malých grantů se dočkají i menší nestátní neziskové organizace v oblastisociálníhozačleňování. Třetí oblastí je „Modernizace počátečního vzdělávání“ také s částkou přibližně 41 milionů eur. Ta představuje možnost investovat do studentů, kteří se teprve na vstup na trh práce připravují. Spadají sem projekty, které se budou zaměřovat na zkvalitnění vzdělávání na středních a vyšších odborných školách, dále projekty na podporu usnadnění přechodu ze školy do práce např. s využitím profesního poradenství a na rozvoj spolupráce škol s podniky z praxe, vysokými školami a institucemi z oblasti výzkumu a vývoje.

Podrobnosti najdete na www.oppa.cz a nebo také v sekci EU – Fondy 2007 – 2013 na hlavní internetové stránce www.praha-mesto.cz.