V Praze 6 zveřejnil odbor dopravy pravidla pro udělení grantu na výstavbu podzemních nebo nadzemních garáží. Jde o minimálně 6 stání. O grant se mohou ucházet výhradně subjekty se sídlem v Praze 6, a to pouze soukromé právnické nebo fyzické osoby. Projekt musí být naplněn letos. Výše grantu není zatím stanovena. Žádost musí být podána na jednotném formuláři, který je k dispozici v informačních kancelářích a na www.praha6.cz.

Nedílnou součástí žádosti musí být projektová dokumentace ke stavebnímu řízení a platné stavební povolení včetně podrobného položkového rozpočtu, předpokládaný režim provozování garáží, a také reference o žadateli.

Žadatel o grant bude investorem budoucí stavby, stavebníkem i provozovatelem. Musí doložit zajištění finančních prostředků ve výši minimálně 100 procent nákladů. Žádost musí být doručena do 30. 6. do 15 hodin do podatelny ÚMČ Prahy 6 v zalepené obálce označené heslem a dalšími náležitostmi.

Městská část Praha 10 vypisuje grantové řízení pro 2. pololetí roku. Týká se sociální oblasti (Program I.) a oblasti sportu, tělovýchovy a volného času (Program II.). Program I. by měl obsahovat zdravotně sociální program, sociální program pro seniory a sociální program pro osoby se zdravotním hadicapem. Sportovní Program II. by měl obsahovat pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež, masových tělovýchovných a sportovních akcí („sport pro všechny“), a volný čas.

Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup při hodnocení žádosti, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a vyúčtování dotace pro rok 2007 jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování účelových dotací – grantů městské části Praha 10 v oblasti sociální a v Zásadách pro poskytování účelových dotací – grantů městské části Praha 10 v oblasti sportu, tělovýchovy a volného času. Zásady najdete na www.praha10.cz a na Úřadu městské části Praha 10.

Nejzazší termín pro podání žádosti je 10. 7. do 18 hodin v podatelně úřadu Praha 10 nebo poštou doporučeně tamtéž. Obálka musí být zalepená, označená názvem programu a plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy.