„Krajská hospodářská komora vznikla ze zákona a jejím cílem a zájmem je chránit zájmy podnikatelů a pracovat na zlepšení podnikatelského prostředí," stručně říká Ivana Chottová.

Ve Středočeském kraji zaštiťuje KHK 12 okresů. Spolupracuje s OHK v okresech (Benešov, Mělník, Mladá Boleslav, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Příbram) a přímo řídí úřady v okresech Beroun, Nymburk, Praha-východ a Praha-západ. „Nepřímo" pak okres Rakovník.

Kolik členů ve Středočeském kraji registruje KHK?

Aktuálně je prostřednictvím krajské komory začleněno 160 firem, společně pak s OHK integruje v rámci celého kraje necelou tisícovku firem a podnikatelů.

Je to podle vás dostatečný počet?

Pokud bychom se na tento údaj podívali pouze jako na číslo, tak to není moc. Pokud bychom se ovšem podívali blíže na strukturu členské základny, zjistíte, že například podle výše obratu tvoří členská základna významnou část ekonomického potenciálu regionu.

Ve výčtu okresních hospodářských komor jste zmínila Rakovnicko, kde není okresní pobočka. Proč?

Rakovnicko spadá přímo pod krajskou komoru. Aktivně spolupracujeme s několika podnikatelskými i dalšími subjekty v tomto okrese. Máme zde delegovaného zástupce, ale nemáme zde přímo zřízenou kancelář. Jak říkáte, nemáme typickou okresní pobočku. Přestože je v tomto okrese několik významných firem, podnikatelská aktivita dosud nevytvářela takové potřeby, které by aktuálně vedly k otevření pobočky. Tento okres patří v rámci kraje k okresům s nejmenším počtem podnikatelů.

close Ivana Chottová. zoom_in Jak se mohu stát členem hospodářské komory?

Členství v Hospodářské komoře České republiky je dobrovolné. Samotný proces přijímání není složitý. Členem se může stát právnická či fyzická osoba vlastnící živnostenské oprávnění. Stačí kontaktovat regionálně příslušného pracovníka komory, vyplnit žádost o členství a doložit základní dokumenty, především živnostenské oprávnění. O schválení za člena rozhoduje představenstvo regionální komory. Každý zájemce o členství by ovšem měl pečlivě zvážit tento krok a důkladně se seznámit s Etickým kodexem člena HK.

Za členství se u vás platí?

Ano. Výše členských příspěvků se řídí příspěvkovým řádem, který je jedním ze základních vnitřních dokumentů HK ČR a který navazuje na zákon o Hospodářské a Agrární komoře ČR. Členské poplatky jsou proto jednotné v rámci celé republiky. Fyzická osoba platí ročně 500 korun, právnická 5000 Kč.

Pokud budu členem středočeské KHK, co od vás mohu očekávat?

Předně: podnikatelé nejsou členy okresních či krajských komor, ale Hospodářské komory České republiky. Ale územní příslušností spadají pod jednotlivé okresy, i pod naši krajskou HK. My vám, jako novému i současnému podnikateli, můžeme nabídnout užitečné informace, ve kterých se nemusíte při startu podnikání, případně při podnikatelské činnosti, snadno orientovat. Jsme připomínkovým místem legislativy ČR, tudíž máte jako člen možnost aktivně se zapojit do připomínkového řízení. Poskytujeme poradenské a konzultační služby související s podnikatelskou činností, v rámci své působnosti organizujeme vzdělávací činnosti (profesní vzdělávání, odbornou přípravu k výkonu povolání). Poskytneme vám informace, jaké podpory je možné v rámci vašeho podnikání získat. Díky spolupráci s obdobnými subjekty pomůžeme navázat obchodní spolupráci, a to i v zahraničí. Snažíme se o prezentaci svých členů. Pro krajskou komoru je velmi důležitá spolupráce s krajskou samosprávou a dalšími institucemi s krajskou působností při tvorbě různých strategických dokumentů či vydávání různých rozhodnutí, mající dopad na podnikatele z našeho kraje. I zde se snažíme aktivně zapojovat naše podnikatele a konzultovat s nimi aktuální potřeby. Toto byl jen velmi strohý výčet, ke kterému bych snad ještě přidala zmínku o poskytování služeb CzechPointu či vydávání osvědčení ATA karnetů, certifikátů o původu zboží na vybraných OHK v kraji.

Které služby jako člen budu mít u vás zadarmo a za které musím platit? Můžete naznačit i přibližně kolik?

Naše komora se snaží vycházet členům maximálně vstříc. Tudíž se snažíme co nejvíce služeb poskytovat zdarma, resp. v rámci členských poplatků. Mezi tyto služby patří účasti na různých setkáních, seminářích, vzdělávacích akcích pořádaných naší komorou, poradenský servis. Mezi placené služby patří například účasti na zahraničních podnikatelských cestách. Cena u této služby se odvíjí od dané destinace a ochoty zapojení různých subjektů či partnerů, tudíž je obtížné uvést jakékoliv cenové vyjádření.

Pokud nebudu členem HK a přijdu za vámi s prosbou o radu, pomoc co se mnou uděláte?

Posláním komory je pomáhat podnikatelům. Tudíž, když se na nás obrátí nečlen, není to tak, že bychom mu neporadili. Samozřejmě nemůže očekávat takový rozsah služeb, informací a servis jako člen.

Zmínila jste zahraničí. Kam všude za hranicemi Česka sahá zájem našich podnikatelů?

Záběr našich podnikatelů je velký. Seznam by byl velmi dlouhý, tak snad lze zmínit z těch vzdálenějších regionů Austrálii, Jižní Ameriku. Naše komora se zapojuje ve dvou úrovních. Na úrovni celorepublikové, kde úzce spolupracuje s HK ČR (především pokud jde o vzdálenější destinace) a na úrovni kraje. Jako středočeská komora spolupracujeme s partnerskými regiony Středočeského kraje, například jsou to Burgundsko ve Francii, Porýní-Falc v Německu, Opole v Polsku, Moskevská oblast v Rusku. Kromě toho spolupracujeme s komorovými partnery třeba z Ukrajiny, Chorvatska, Švédska, Itálie. Se středočeskými podnikateli jsme byli ale i například v Číně.

Lze říci, o jaký obor podnikání je v cizině největší zájem? Myslím tím ze strany našich podnikatelů.

To opravdu nelze říci, je to různorodé.

Když zhodnotíte situaci, co je nejtěžší na tom začít u nás podnikat?

Musí tu být nápad na zajímavý podnikatelský záměr. Pak se musíte odhodlat a mít dostatek peněz. Tedy klasické věci. Musíte mít štěstí na dobré spolupracovníky, zaměstnance, musíte umět váš podnikatelský produkt prodat. A musíte se obrnit trpělivostí, ne vždy se vše vydaří, práce s lidmi je to nejdůležitější; sehnat ty pravé, šikovné, loajální není jednoduché. No a k tomu velké množství administrativních věcí, problémy se splatností faktur. Ale abych neříkala jen negativa, tohle už rozjetí podnikatelé znají. Určitě podnikání má své příjemné stránky.

Jaké?

Poznáte řadu zajímavých lidí, mnohdy zajímavé regiony. Ověříte si své schopnosti a získáte nové informace a poznatky, které lze dále využít či rozvíjet. Seberealizace. Stále nové a nové výzvy. Možnost být „svým pánem". Velkým přínosem je pro mne radost z konkrétních výsledků práce, za kterou plně odpovídám, a které přinášejí užitek dalším lidem či subjektům.

close Ivana Chottová. zoom_in Vy sama podnikáte. Kdybyste začínala podnikat, využila byste služeb hospodářské komory?

Určitě bych se na ni obrátila. Neříkám to z pozice předsedkyně, ale proto, že vím, že komora opravdu může pomoci překonat mnohá úskalí startu. Určitě bych využila poradenských služeb v některých oblastech (například daňových, účetních), možnosti účasti na nejrůznějších setkáních, kde můžete prezentovat své podnikatelské aktivity a seznámit se možnými obchodními partnery.

Vy sama jste byla zastupitelkou malé obce na rozhraní okresů Příbram a Praha-západ. Takže jistě víte, jak obce mohou pomoci právě v menších místech podnikatelům.

Těch možností je celá řada. Jednou z nich, a to nejen v malých obcích, je urychlení procesu vydání různých rozhodnutí, stanovisek či realizace některých aktivit majících vliv na podnikatelské prostředí či samotné podnikatele. Pokud je proces dlouhý, podnikatel se dostává do mnoha problémů. Další cestou může být i lepší vzájemná komunikace. Nekoukat na podnikatele jako na někoho, kdo mi přispěje na to a to a tím to končí. Ale také jako na subjekt, který může vytvořit potřebná pracovní místa, přilákat návštěvníky do města, poskytne potřebné služby či zázemí důležité pro rozvoj obce. Řada obcí, zvláště těch malých, má velmi omezené finanční možnosti, tudíž „pomoci" podnikatelům formou poptávek po službách, nejrůznější zakázky či vybudování potřebné infrastruktury je velmi obtížné. Mnohdy ale více pomůžou i malé, nefinanční formy pomoci. Často hovořím s malými podnikateli v malých obcích a říkají, že se snaží pomáhat různými způsoby a na oplátku by jim stačily drobnosti. Například v parku zadarmo udělají lavičku. A stačilo by, kdyby na té lavičce byla cedulka, že ji vyrobil ten a ten. Je to nejen ocenění, ale i reklama dobré práce.

Náš projekt Společensky odpovědné firmy má za cíl najít a představit firmy, kterým není svět kolem lhostejný. Myslíte si, že jich je kolem nás hodně?

Je. Já si dokonce myslím, že většině firem není svět kolem lhostejný. Jen to třeba nedávají tolik vědět. Vždyť se podívejte na jakoukoliv kulturní a sportovní akci. Ty by bez pomoci podnikatelů nemohly fungovat. Podívejte se, jak se firmy podílejí na obnově životního prostředí, jak se věnují charitativní činnosti. Jedním z problémů, který trápí i náš region, je nedostatek kvalitních pracovníků z technických oborů. Každodenně se setkávám s firmami, které jsou ochotny věnovat se žákům na své náklady. Mohu říci, že jsem na naše podnikatele vlastně pyšná.

Můžete některé firmy, které vás napadnou, jmenovat?

Když řeknu pět firem, nebude to férové vůči těm dalším desítkám a stovkám. Přece jen ale jednu firmu jmenuji. Když se řekne podnikání a Středočeský kraj, tak se každému automaticky vybaví mladoboleslavská Škoda Auto. Ta už systém podpory všech druhů společenského dění má nejen zmapovaný, ale i důsledně a zodpovědně podporuje život kolem. Charita, životní prostředí, nemocnice, sport, kultura. Tam všude Škodovka investuje část svých zisků. Jasně, je to největší firma s velkými finančními možnostmi. Ale pro mne je to ukázka zodpovědnosti. A každý by se v rámci svých možností měl chovat podobně. I když na druhou stranu chápu, že v dnešní době, kdy firmy musejí stále více a více myslet na výdaje, tak podpora života kolem nás může být tím, co firma začne omezovat. Ale věřím, že to nebude v dramatické míře. A také věřím v to, že peníze firmy věnují s dobrým pocitem, že se pak dobrá věc podaří, zorganizuje, uskuteční, že vidíme novou zeleň, parky, dětská hřiště, podporu těch, kterým život nachystal někdy větší, někdy menší útrapy.

Máte kolem sebe zástupce velkých firem, ale i těch malých, kde se počítá se zručností, manuálním uměním. Tedy řemeslné obory, kde se mluví o tom, že zájem mladých není takový, jaký by měl být.

Víte, ta doba se musí změnit. Není možné, aby všichni vystudovali vysoké školy a byli manažery. Je škoda, že se na řemesla a řemeslnou práci zapomíná. Já třeba tu krásu práce rukou vidím ve své rodině. Můj bratr je už čtvrtou generací, která pracuje se dřevem, klasická truhlařina. A já, když přijedu za bratrem, tak jdu do dílny a tam tu krásu nasávám. Vůně dřeva je úžasná. A ještě úžasnější je, když vidíte ty konečné produkty, které za vámi zůstanou. Přiznávám však, že bych dokázala tak akorát nějaký výrobek nabarvit, protože i v té truhlařině postoupil svět kupředu, jsou různé stroje a i tady je třeba se neustále učit, vzdělávat. Ale třeba právě na té truhlařině je vidět, že kdo je šikovný a má zájem, o práci nemá nouzi a může říkat: něco jsem dokázal. A to je moc prima pocit. Víte, dnešní doba je taková zvláštní. Každý si stěžuje, má problémy, nálada ve společnosti není dobrá, lidé se neumí na sebe usmát, popovídat si. Já ale věřím ve zlom. Jsem optimistka. A na ty chvíle, kdy se to začne znatelně měnit, se vážně těším. Snad to nebude dlouho trvat.

close Logo zoom_in
Společensky odpovědné firmy. To je název projektu, který právě startuje. Na stránkách regionálních středočeských Deníků a Pražského deníku budeme představovat firmy, kterým není lhostejné, co se kolem nich děje. Firmy, které část svého zisku věnují do životního prostředí, na charitu, podporují kulturu, sport. Prostě myslí i na druhé. Takových firem jsou kolem nás spousty. Jen se o nich ne vždy ví. A to je hlavní důvod, proč jsme se rozhodli oslovovat právě tyto firmy. Jsou jich doslova mraky. O mnohých víme, o mnohých nemusíme mít ani tušení. Nejsou těmi, kdo by se prezentoval, žijí mnohdy v ústraní. I o nich ale chceme psát; chceme ukázat, jak v dnešní nelehké ekonomické době je chvályhodné, že management firmy nejen myslí na zisk, ale dokáže přemýšlet i o tom, komu věnovat peníze, ale také drahocenný čas. Věříme, že s námi budete, vy, zástupci těchto firem, spolupracovat. Dejte nám o sobě vědět. Nebuďte přehnaně skromní. A vy, čtenáři, upozorněte nás na takové firmy, o kterých jste přesvědčeni, že by si pozornost zasloužily. Ne pozornost nás, novinářů v Deníku, ale především pozornost vás, našich čtenářů. Vždyť stejně jako tyhle firmy i my patříme do regionu, který je ohraničen středočeskými hranicemi a uprostřed něhož se nachází krásná Praha. Všem, čtenářům i oněm firmám, přeji krásný den a hodně štěstí…

Jiří Macek, krajský šéfredaktor, Deník střední Čechy + Praha