"Podpořené projekty se zaměřují na modernizaci a obnovu diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků tak, aby se zvýšila kvalita péče o pacienty a zajistila se diagnostika, léčba a záchyt časných stádií onkologických onemocnění. Příjemci podpory jsou Centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii a Centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii," uvedla Svobodová.

Pacientky nad 50 let 

Onkogynekologie se zabývá léčbou gynekologických nádorových onemocnění, která patří k jedním z nejčastějších nádorových onemocnění v Česku. Pacientkami jsou často ženy ve věku nad 50 let, které jsou i bez zdravotních komplikací nejohroženější skupinou na trhu práce.

V případě perinatologické péče mají podpořené projekty podle Svobodové pomoci kromě předčasně narozených dětí také jejich rodičům, jelikož péče o tyto děti může zhoršit sociální a ekonomickou situaci celé rodiny.

Výše podpory 40 až 60 miliony korun


Projekty byly podpořeny v rámci výzvy IROP "Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie", u všech se výše podpory z evropských fondů pohybuje mezi 40 a 60 miliony korun. Projekty musí být dokončeny nejpozději 31. prosince 2019.
Integrovaný regionální operační program nahrazuje v novém programovém období 2014-2020 regionální operační programy, které spadaly pod kraje. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro Českou republiku vyčleněno 125,6 miliardy Kč.

Program se zaměřuje na dopravní infrastrukturu a obslužnost, sociální problematiku, zdravotnictví, vzdělávání, kulturu, e-government, energetické úspory v bydlení či územní dokumentaci obcí.