Galerie: Barokní fara u kostela sv. Gotharda v Bubenči.