Obchod s dřevem a plavecké řemeslo kvetlo v Podskalí od nepaměti.

Clo za vor

Již v roce 1088 zavedl kníže Vratislav II clo zvané ,,výton“, což byl poplatek z každého voru, který připlul po Vltavě do Prahy a nařídil jej odvádět nově založené kolegiátní kapitule sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Tento poplatek se vybíral právě v Podskalí a v pozdějších dobách se postupně měnil, ale bylo to právě plavectví a obchod s dřevem, který dal později Podskalí ráz i význam a učinil z něj téměř velmoc, která po několik století ovládala obchod s dřevem v rostoucím hlavním městě českého království.

Na Václavském náměstí se můžou povést výborné a k tomu zajímavé snímky.
GALERIE: Posílejte snímky z Václavského náměstí

Plavecké řemeslo bylo fyzicky náročné a vzhledem k proměnlivému stavu vody ve Vltavě i časově omezené. Proto se plavci v zimních měsících, kdy řeka zamrzla, živili sekáním ledu, kterým zásobovali pražské hospody.

Po prohrané válce postupně vznikaly spolky

Tak po staletí plynul život v Podskalí, plavci splavovali prameny šumavského dřeva, ale i z řek, které do Vltavy přitékaly, podskalští rybáři zásobovali trhy rybami a v ohradách se zpracovávalo dřevo pro pražské domácnosti. Až po prohrané válce s Pruskem došlo v 1867 k vydání nového shromažďovacího a spolkového zákona, na jehož základě se postupně zakládaly různé Dělnické besedy a svépomocné spolky.

Pečlivě zabalené kousky černého uhlí čekají na předání dětem.
Poslední vytěžené černé uhlí v České republice pro čerty do Prahy

V přípravném výboru pro založení Spolku „Vltavan“ byl kromě většiny obchodníků s dřívím a primátora Dittricha, také redaktor časopisu „Dělník“ Václav Petr, který měl již zkušenosti se zakládáním podobných spolků. Mezi zakládajícími členy Vltavanu byli i někteří pokrokově smýšlející zástupci české šlechty, jež v oblasti plavby a obchodu s dřevem podnikala, a to Adolf a Karel Schwarzenbergové a Jiří Kristián Lobkowitz.

Charitativní účel

K vlastnímu založení spolku došlo 11.června 1871 při ustavující valné hromadě v dnes již neexistující hospodě „U Hejduků“. O původním ryze charitativním účelu spolku jasně mluví úvodní slova prvé spolkové pamětní knihy slovy: A tak, jako národ náš z dřímoty se probudil, zabřesklo se i v srdcích synů našeho Podskalí, kteří usilovně pomýšleli na to, aby Vltava proměnila se v otce Vltavana, který by nemocné syny podskalské neopouštěl, zemřelé k poslednímu lůžku doprovázel a zmrzačené hojil, vetché oudy podporoval a tak od nouze pomáhal.

Kroj, který se používá dodnes

Přítomno bylo 83 zakládajících členů a na valnou hromadu dohlížel c.k. komisař, byl zvolen správní výbor a prvním předsedou se stal občan Leopold Heyduk, jednatelem Šimon Orazský, tehdy se ještě oslovovali členové občane až později přešli k oslovení „bratře“.
Na první valné hromadě 21.ledna 1872 byl představen návrh kroje který je inspirován uniformou námořníků francouzského obchodního loďstva.

Pionýr přichází s výzvou Babi, dědo, vyprávějte
Pionýr přichází s výzvou Babi, dědo, vyprávějte

Tento kroj se používá dodnes. Na své náklady jej nechal ušít jednatel spolku Šimon Orazský, byl založen také praporový fond a po získání dostatečného finančního obnosu byl 14. července téhož rok první spolkový prapor vysvěcen.
Později došlo k založení spolků i v Davli roku 1897, o rok později ve Štěchovicích a roku 1902 v jihočeském Purkarci.

Kostel Největější Trojice

Citelným zásahem do života plavců a lidí od vody v Podskalí, ale i do života Vltavanů, bylo postupné bourání plaveckých domů, rušení dřevařských ohrad a nová výstavba této části Prahy. Řeka byla spoutána hrází kamenného nábřeží a tím postupně zanikla tato rázovitá část Prahy.

Rodný list Johanna Christopha Haana, vystavený městskou radou ve Frankfurtu nad Mohanem.
Haanové z Löwenbergu - 1. díl

Zachoval se pouze plavecký kostel Nejsvětější Trojice a budova bývalé celnice „Na Výtoni“, kde je muzejní expozice o starém Podskalí, voroplavbě a lodní dopravě na Vltavě a pár domů v ulici na Výtoni. V celnici na Výtoni má náš spolek také své zázemí.Podskalí zmizelo, ale Vltavan žil a žije dál. A proto, když došlo k zániku voroplavby po výstavbě vltavské kaskády, zejména vodních děl Slapy a Orlík, spolek si dal za cíl uchovávat a sbírat památky na staré Podskalí a život na Vltavě a změnil svoji činnost z charitativní a podpůrné na činnost vlastivědnou.

Podívejte se na krásné fotografie vánoční Prahy od jednoho z našich čtenářů.
GALERIE: Vánoční Praha

Mnoho členů spolku bylo již zaměstnáno v nákladní i osobní lodní dopravě, kde pracovali jako lodníci, strojníci nebo kapitáni pražské paroplavby. Proto, když v roce 1952 byl spolek Vltavan, tak jako všechny spolky zrušen, začlenil se jako zájmový kroužek k podniku ČSPLO a později k závodu Osobní lodní dopravy a dále pak k Pražské paroplavbě. Po celou tuto dobu si spolek udržel svoje historické zvyky.

Znovuobnova spolku

V roce 1990 byl spolek opět obnoven a získal plnou suverenitu, byly schváleny nové stanovy a spolek pokračuje dál ve své kulturní činnosti. Patří sem každoroční pořádání plesu, dříve na Žofíně, později v Národním domě na Smíchově a nyní ve Smíchovském pivovaru. Na jaře pořádáme již tradiční Country parníky, v polovině června Podskalská setkání, kdy prostor kolem muzea na Výtoni ožije vltavanskými kroji a lidé se baví za doprovodu dechové kapely.

Eva Hubatová, multioborová osobnost.
Eva Hubatová: Multioborová kulturní osobnost spřízněna s Prahou

V listopadu pořádáme „Tryznu za utonulé na českých řekách “, kterou od třicátých let pořádal spolek mistrů plavčích a lázeňských a Vltavané se jen účastnili. Když došlo ke zrušení tohoto spolku, vltavané převzali organizaci plně do svých rukou a pokračují v ní dodnes. Tryzně předchází zádušní mše za zemřelé členy spolku Vltavan v plaveckém kostele Nejsvětější Trojice v Trojické ulici v Podskalí. Pro děti členů pořádáme mikulášskou besídku.

Vltavan Čechy

V roce 2000 se všechny vltavanské spolky dohodly na vytvoření svazu vltavanských spolků a založily Vltavan Čechy. Následně byl Vltavan Čechy přijat do Mezinárodní vorařské asociace IART. Od roku 2015 je spolek Vltavan v Praze zapsán jako první na Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury hl. m. Prahy a následně se podařilo Vltavanu Čechy na sklonku roku 2017 zapsat „Tradice vorařství na řece Vltavě“ na národní Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

Cílem EGEI je setkávat se s ostatními českými i zahraničními studenty, předávat si zkušenosti a vědomosti a popularizovat geografii
Víte, kdo je EGEA?

Nyní se připravuje již druhým rokem ve spolupráci s podobně zaměřenými spolky z Německa, Rakouska, Polska, Lotyšska, Španělska a České republiky návrh nominovat společně tradici vorařství pod názvem „Timber rafting in Europe“ na reprezentativní seznam UNESCO.

150 let činnosti

A nyní již o budoucnosti spolku „Vltavan“ v Praze, který v příštím roce 2021 oslaví již 150 let své činnosti charitativní, kulturní i vlastivědné. Jubilejní rok bychom rádi zahájili tradičním plesem ve Smíchovské pivovaru a hlavní oslavy propuknou v červnu v měsíci, kdy byl před sto padesáti lety Vltavan založen.

Vyrobte si s Mayou krásná krmítka pro ptáčky.
NÁVOD: Jak si s dětmi snadno vyrobit krmítko pro ptáčky

Bohužel nejistota kolem pandemie, která dnes panuje, nám přípravu oslav moc neusnadňuje a nám nezbývá než doufat, že se vše podaří uskutečnit a „Vltavan“ oslaví své úctyhodné jubileum.
VÁCLAV HODR,
t.č. předseda spolku