Obchod s dřevem a plavecké řemeslo kvetlo v Podskalí od nepaměti.

Clo za vor

Již v roce 1088 zavedl kníže Vratislav II clo zvané ,,výton“, což byl poplatek z každého voru, který připlul po Vltavě do Prahy a nařídil jej odvádět nově založené kolegiátní kapitule sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Tento poplatek se vybíral právě v Podskalí a v pozdějších dobách se postupně měnil, ale bylo to právě plavectví a obchod s dřevem, který dal později Podskalí ráz i význam a učinil z něj téměř velmoc, která po několik století ovládala obchod s dřevem v rostoucím hlavním městě českého království.

Plavecké řemeslo bylo fyzicky náročné a vzhledem k proměnlivému stavu vody ve Vltavě i časově omezené. Proto se plavci v zimních měsících, kdy řeka zamrzla, živili sekáním ledu, kterým zásobovali pražské hospody.

Po prohrané válce postupně vznikaly spolky

Tak po staletí plynul život v Podskalí, plavci splavovali prameny šumavského dřeva, ale i z řek, které do Vltavy přitékaly, podskalští rybáři zásobovali trhy rybami a v ohradách se zpracovávalo dřevo pro pražské domácnosti. Až po prohrané válce s Pruskem došlo v 1867 k vydání nového shromažďovacího a spolkového zákona, na jehož základě se postupně zakládaly různé Dělnické besedy a svépomocné spolky.

V přípravném výboru pro založení Spolku „Vltavan“ byl kromě většiny obchodníků s dřívím a primátora Dittricha, také redaktor časopisu „Dělník“ Václav Petr, který měl již zkušenosti se zakládáním podobných spolků. Mezi zakládajícími členy Vltavanu byli i někteří pokrokově smýšlející zástupci české šlechty, jež v oblasti plavby a obchodu s dřevem podnikala, a to Adolf a Karel Schwarzenbergové a Jiří Kristián Lobkowitz.

Charitativní účel

K vlastnímu založení spolku došlo 11.června 1871 při ustavující valné hromadě v dnes již neexistující hospodě „U Hejduků“. O původním ryze charitativním účelu spolku jasně mluví úvodní slova prvé spolkové pamětní knihy slovy: A tak, jako národ náš z dřímoty se probudil, zabřesklo se i v srdcích synů našeho Podskalí, kteří usilovně pomýšleli na to, aby Vltava proměnila se v otce Vltavana, který by nemocné syny podskalské neopouštěl, zemřelé k poslednímu lůžku doprovázel a zmrzačené hojil, vetché oudy podporoval a tak od nouze pomáhal.

Kroj, který se používá dodnes

Přítomno bylo 83 zakládajících členů a na valnou hromadu dohlížel c.k. komisař, byl zvolen správní výbor a prvním předsedou se stal občan Leopold Heyduk, jednatelem Šimon Orazský, tehdy se ještě oslovovali členové občane až později přešli k oslovení „bratře“.
Na první valné hromadě 21.ledna 1872 byl představen návrh kroje který je inspirován uniformou námořníků francouzského obchodního loďstva.

Tento kroj se používá dodnes. Na své náklady jej nechal ušít jednatel spolku Šimon Orazský, byl založen také praporový fond a po získání dostatečného finančního obnosu byl 14. července téhož rok první spolkový prapor vysvěcen.
Později došlo k založení spolků i v Davli roku 1897, o rok později ve Štěchovicích a roku 1902 v jihočeském Purkarci.

Kostel Největější Trojice

Citelným zásahem do života plavců a lidí od vody v Podskalí, ale i do života Vltavanů, bylo postupné bourání plaveckých domů, rušení dřevařských ohrad a nová výstavba této části Prahy. Řeka byla spoutána hrází kamenného nábřeží a tím postupně zanikla tato rázovitá část Prahy.

Zachoval se pouze plavecký kostel Nejsvětější Trojice a budova bývalé celnice „Na Výtoni“, kde je muzejní expozice o starém Podskalí, voroplavbě a lodní dopravě na Vltavě a pár domů v ulici na Výtoni. V celnici na Výtoni má náš spolek také své zázemí.Podskalí zmizelo, ale Vltavan žil a žije dál. A proto, když došlo k zániku voroplavby po výstavbě vltavské kaskády, zejména vodních děl Slapy a Orlík, spolek si dal za cíl uchovávat a sbírat památky na staré Podskalí a život na Vltavě a změnil svoji činnost z charitativní a podpůrné na činnost vlastivědnou.

Mnoho členů spolku bylo již zaměstnáno v nákladní i osobní lodní dopravě, kde pracovali jako lodníci, strojníci nebo kapitáni pražské paroplavby. Proto, když v roce 1952 byl spolek Vltavan, tak jako všechny spolky zrušen, začlenil se jako zájmový kroužek k podniku ČSPLO a později k závodu Osobní lodní dopravy a dále pak k Pražské paroplavbě. Po celou tuto dobu si spolek udržel svoje historické zvyky.

Znovuobnova spolku

V roce 1990 byl spolek opět obnoven a získal plnou suverenitu, byly schváleny nové stanovy a spolek pokračuje dál ve své kulturní činnosti. Patří sem každoroční pořádání plesu, dříve na Žofíně, později v Národním domě na Smíchově a nyní ve Smíchovském pivovaru. Na jaře pořádáme již tradiční Country parníky, v polovině června Podskalská setkání, kdy prostor kolem muzea na Výtoni ožije vltavanskými kroji a lidé se baví za doprovodu dechové kapely.

V listopadu pořádáme „Tryznu za utonulé na českých řekách “, kterou od třicátých let pořádal spolek mistrů plavčích a lázeňských a Vltavané se jen účastnili. Když došlo ke zrušení tohoto spolku, vltavané převzali organizaci plně do svých rukou a pokračují v ní dodnes. Tryzně předchází zádušní mše za zemřelé členy spolku Vltavan v plaveckém kostele Nejsvětější Trojice v Trojické ulici v Podskalí. Pro děti členů pořádáme mikulášskou besídku.

Vltavan Čechy

V roce 2000 se všechny vltavanské spolky dohodly na vytvoření svazu vltavanských spolků a založily Vltavan Čechy. Následně byl Vltavan Čechy přijat do Mezinárodní vorařské asociace IART. Od roku 2015 je spolek Vltavan v Praze zapsán jako první na Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury hl. m. Prahy a následně se podařilo Vltavanu Čechy na sklonku roku 2017 zapsat „Tradice vorařství na řece Vltavě“ na národní Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

Nyní se připravuje již druhým rokem ve spolupráci s podobně zaměřenými spolky z Německa, Rakouska, Polska, Lotyšska, Španělska a České republiky návrh nominovat společně tradici vorařství pod názvem „Timber rafting in Europe“ na reprezentativní seznam UNESCO.

150 let činnosti

A nyní již o budoucnosti spolku „Vltavan“ v Praze, který v příštím roce 2021 oslaví již 150 let své činnosti charitativní, kulturní i vlastivědné. Jubilejní rok bychom rádi zahájili tradičním plesem ve Smíchovské pivovaru a hlavní oslavy propuknou v červnu v měsíci, kdy byl před sto padesáti lety Vltavan založen.

Bohužel nejistota kolem pandemie, která dnes panuje, nám přípravu oslav moc neusnadňuje a nám nezbývá než doufat, že se vše podaří uskutečnit a „Vltavan“ oslaví své úctyhodné jubileum.
VÁCLAV HODR,
t.č. předseda spolku