Setkání a každá část konference byla zahájena přednesem z Komenského díla v podání zpěvačky a herečky Dity Vích Hořínkové a Filipa Antonia, kteří svými kostýmy, ale především uměleckým přednesem, zarámovaným vokálními vstupy, přenesli účastníky do doby 17. století, stejně jako i Dyškanti pod vedením Doc. Martina Horyny, kteří na závěr každé části zpívali písně z Komenského Amsterodamského kancionálu.

Historicko-kulturní část otevřel Dr. Hrdlička z HTF UK příspěvkem o vztahu Církve čs. husitské ke Komenskému. Ředitelka Národního pedagogického muzea Jana Amose Komenského Dr. Markéta Pánková, autorka mnoha publikací o Komenském včetně nové publikace v angličtině, kterou by měly v rámci českého předsednictví ČR v EU dostat všichni ministři vzdělávání a škol států EU, se věnovala výtvarným zpodobněním Komenského, počínaje jeho dobou až do současnosti. Pracovníci archivu Úřadu Ústřední rady Církve čs. husitské Dr. Martin Jindra a Mgr. Marcel Sladkowski dokladovali fotografiemi plastik, soch a dalších výtvarných ztvárnění ve sborech – kostelech Církve čs. husitské úctu ke Komenskému od počátku vzniku novodobé husitské církve (1920).

Vzpomínajíce na Komenského nelehký životní příběh (kdy mu m. j. při požáru shořela i značná část jeho díla), byli účastníci nuceni se přesunout ještě před koncem prvé části z Husova sboru do Komenského sálu v budově Ústředí Církve čs. husitské z důvodu valícího se dýmu ze zadní části kostela z právě shořelého motoru varhan.

Filosoficko-teologická část, v níž měla vyniknout aktuálnost Komenského myšlení, se tak symbolicky konala již v Komenského sále. Zajímavým pojednáním o Komenského Labyrintu světa a ráji srdce ve vztahu k filosofii 19. a 20. stol. ji zahájil farář Dr. Marek Feigl, autor knihy Sartrův ateismus (2019). Téma Komenského irénismu pojednal Dr. Tomáš Novák, vedoucí oddělení duchovní péče Naukového odboru Úřadu Ústř. rady Církve čs. husitské. Přednostka odboru pro ekumenu a vnější vztahy téhož úřadu a vysokoškolská pedagožka (na HTF UK ad.) Dr. Hana Tonzarová naznačila Komenského vztah k Římskokatolické církvi v době jeho mládí, který se následně vyvíjel až do návrhu zřízení de facto Světové rady církví (která vznikla zhruba o 250 let později v r. 1948). Farář Církve čs. husitské a vysokoškolský pedagog (HTF UK) Dr. Pavel Kolář ukázal, jak se Komenský odrazil v textech bohoslužebných knih Církve čs. husitské. Celocírkevní kantor této církve dr. Zdeněk Kovalčík se zabýval Komenského písněmi ve Zpěvníku CČSH.

Hostem třetí časti – nábožensko-pedagogické, byla známá autorka knih pro děti, zprostředkovávající jim historická témata a postavy; Husa, husitství, Komenského ad. v komiksech, knihách (s komiksy) a (komiksových) výstavách, scénáristka a lektorka Klára Smolíková, která zde prezentovala své dílo. To nenechává děti chladné, naopak, přitahuje je k historii, kterou by jinak minuly bez povšimnutí. Následně se zde představila i autorka z řad Církve čs. husitské, tajemnice Úřadu Ústř. rady Církve čs. husitské, Mgr. Jana Krajčiříková, pravidelná autorka dětské přílohy Českého zápasu a autorka knihy pro děti Dopisy z Kostnice, která vydává novou knihu o Komenském pro děti pod názvem: Tatínkovo vyprávění o Janu Amosovi. Představila též další z řady omalovánek a kvízů Anny Radové o Komenském (po omalovánkách o M. J. Husovi, Jeronýmovi Pražském, Janu Žižkovi, Martinu Lutherovi). V rámci třetí části vystoupila se zajímavým porovnáním důrazů na výchovu a vzdělávání Komenského Pampaedie se současností, do níž se Komenského důrazy aktuálně propisují, vedoucí oddělení duchovní péče o děti a mládež Naukového odboru Úřadu Ústř. rady Církve čs. husitské a vysokoškolská pedagožka (HTF UK)

Dr. et Mgr. Eva Vymětalová - Hrabáková. Na to, jak se Komenský promítl a stále se promítá v náboženské výchově v Církvi čs. husitské, poukázal ve svém příspěvku patriarcha Dr. Tomáš Butta, který duchovně-kulturní setkání s konferencí uzavřel modlitbou a požehnáním.

Všichni přednášející obdrželi z rukou patriarchy CČSH Dr. Tomáše Butty medaili Jana Amose Komenského.

Celým dnem provázeli Dr. Hana Tonzarová a Dr. Tomáš Novák, na varhany doprovázel Blahoslav Rataj.

430. výročí narození Jana Amose Komenského si Církev československá husitská připomíná i na dalších místech, ve svých diecézích a náboženských obcích. Aktuálnost jeho odkazu proniká i do naší aktuální současnosti.

Jak uvedl patriarcha Církve čs. husitské dr. Tomáš Butta: „Tento moudrý a pokorný svědek Ježíše Krista nám byl také v naší Církvi československé husitské od počátku blízký a inspirující. Je pro nás oslovujícím myslitelem víry, šiřitelem světla poznání a vytrvalé naděje i v naší nelehké době, kterou prožíváme.“

 

Autor: Hana Tonzarová